FAQProRegelgeving

Minidrone-regeling van kracht: dit moet je weten

Op 1 juli 2016 is de minidrone-regeling in werking getreden. Daardoor wordt het beroepsmatig gebruik van drones onder de 4 kg een stuk laagdrempeliger. Onder zowel aankomende als bestaande dronebedrijven leven er echter veel vragen over de nieuwe regeling en het ROC-light. Brancheorganisatie DARPAS organiseerde daarom een informatiebijeenkomst, waar de regeling nader werd toegelicht. In dit verslag lees je de antwoorden op de vragen die tijdens de bijeenkomst gesteld werden.

Momenteel zijn er in Nederland volgens DARPAS zo’n 200 bedrijven actief op het gebied van drone-dienstverlening zoals luchtfotografie, inspecties en landbouwtoepassingen. Daarvan vliegen er slechts zo’n 70 operators legaal, dat wil zeggen: werkend met luchtwaardige toestellen en gebrevetteerde piloten, verzekerd voor schade aan derden, en opererend onder een zogenaamde RPAS Operator Certificate, het zogenaamde ROC. Deze bedrijven dienen ook te beschikken over een Operationals Manual, waarin alle procedures en de organisatie worden beschreven. Al met al een investering van ruim 10.000 euro, en dat is meteen de reden waarom er nog maar zo weinig bedrijven op de officiële manier gebruik maken van drones.

Minidrone-regeling

De ontwikkelingen gaan echter hard en drones zijn onderhand gemeengoed aan het worden. Om kleinere bedrijven ook in staat te stellen om beroepsmatig gebruik te maken van lichte drones (onder de 4 kg) is er nu de minidrone-regeling. Heel in het kort behelst deze regeling de invoering van het zogenaamde ROC-light, een ontheffing die verkregen kan worden na het behalen van een theorie-examen. Het zogenaamde bewijs van bevoegdheid wordt afgegeven indien men op deze manier kan aantonen theoretisch bekwaam te zijn om een drone te bedienen.

Vervolgens kan men met toestellen die maximaal 4 kg wegen vliegen tot een maximale hoogte van 50 meter (40 meter in laagvlieggebieden), maximaal 100 meter horizontaal verwijderd van de bestuurder, alleen overdag en in het zicht (VLOS), en 50 meter afstand houdend van industriegebieden, aaneengesloten bebouwing, mensenmenigten, kunstwerken, wegen, voertuigen en vaartuigen. Uiteraard mag er niet met een minidrone gevlogen worden in de buurt van vliegvelden of in nofly-zones en in CTRs.

De nieuwe regeling roept echter veel vragen op. De Dutch Association for Remotely Piloted Aircraft Systems (DARPAS) nam daarom het initiatief om een informatiebijeenkomst te organiseren, waar door vertegenwoordigers van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de luchtvaartpolitie toelichting op de nieuwe regeling werd gegeven. De belangrijkste vragen die tijdens de sessie behandeld werden zijn hieronder weergegeven.

Veel belangstelling voor de minidrone informatiebijeenkomst
Veel belangstelling voor de minidrone informatiebijeenkomst

Moet het toestel ingeschreven zijn in het luchtvaartregister?
De toestellen waarmee men beroepsmatig wil vliegen moeten ingeschreven zijn in het luchtvaartregister, resulterend in een bewijs van inschrijving (BvI). Hoe die inschrijving in zijn werk gaat lees je binnenkort op Dronewatch. Er hoeft geen toestelkeuring uitgevoerd te worden, hiervoor wordt onder het ROC-light een ontheffing afgegeven. Ook de verplichting om een geluidverklaring te hebben vervalt middels een ontheffing. De verplichte PH-registratie is gekoppeld aan het toestel, dus niet aan de bestuurder ervan. Ieder afzonderlijk toestel moet dus ingeschreven worden, ook als deze door dezelfde persoon bediend wordt.

Moeten er nog NOTAMs aangevraagd worden voor vluchten onder de ROC-light regeling?
Er hoeven voor het uitvoeren van vluchten geen NOTAMs aangevraagd te worden, zoals bij operaties onder de volledige ROC wel het geval is. Ook houders van het volledige ROC hoeven geen NOTAM aan te vragen of de burgemeester van de gemeente waar de vlucht plaatsvindt te informeren, als de vlucht wordt uitgevoerd binnen de voorwaarden van de minidrone-regeling.

Moeten bestaande ROC-houders een ROC-light aanvragen als ze willen vliegen onder de minidrone-regeling?
Bestaande ROC houders hoeven niet ook nog eens het ROC-light aan te vragen. Wie als ROC-houder vluchten uitvoert onder de ROC-light regeling hoeft zich niet aan het eigen handboek te houden.

Waar zijn de formulieren voor de aanvraag van het BvI en het ROC-light te vinden?
Alle formulieren voor de aanvraag van het ROC-light, het BvI, de ontheffing S-BvL, en de ontheffing RPA-L zijn te vinden op de pagina Luchtvaart – RPAS – dronevliegers op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Moeten piloten met een vliegbrevet voor bemande luchtvaart ook examen doen?
Bestaande luchtvaartbrevetten voldoen ook om een ROC-light aan te vragen. Piloten van bemande toestellen hoeven dus geen examen te doen. Ook het theoretisch onderdeel van de bestaande opleiding tot dronepiloot (RPA-L) volstaat voor de aanvraag van een ROC-light. Je leest in dit artikel meer over deze theorieopleiding, zoals deze in Nederland wordt gegeven door het NLR.

Moet er tijdens de aanvraag van het ROC-light een toestelverzekering overlegd kunnen worden?
Met betrekking tot de verplichte toestelverzekering: er is vanuit het ministerie nog overleg met het Verbond van Verzekeraars gaande over de vraag of een toestel in verzekering genomen kan worden als er nog geen ROC-light overlegd kan worden, en of men een verzekeringsbewijs moet kunnen overleggen bij de aanvraag van een ROC-light. Momenteel is er dus nog sprake van een kip-ei situatie. Binnenkort besteden we meer aandacht aan deze verplichte toestelverzekering.

Mag je in je eentje opereren onder de ROC-light?
Onder de ROC-light kan men ook als ‘eenpersoonsteam’ vliegen: er is dus geen sprake van een verplichte observer of payload operator. Je kunt dus bijvoorbeeld prima in je eentje met een Phantom of een Typhoon commercieel foto’s gaan maken, mits je oogcontact houdt met het toestel (VLOS) en niet alleen maar op de FPV-monitor kijkt.

Mag je met een drone vliegen boven je eigen huis?
Wat betreft het vliegen boven je eigen huis (bijvoorbeeld om te kijken hoe de dakpannen erbij liggen): volgens de minidrone-regeling moet je 50 meter (horizontaal) afstand houden van aaneengesloten bebouwing. Dat betekent dat je, als je in een vrijstaand huis woont, in principe wel beroepsmatig boven je eigen huis (of dat van een ander, mits je geen inbreuk maakt op de privacy) mag vliegen.

Hoe zit het met het vliegen boven Natura 2000-gebieden?
De minidrone-regeling zegt verder niets over het vliegen in of over Natura 2000 gebieden. Dit is niet iets waar de afdeling luchtvaart van het ministerie van I&M over gaat. Aan te raden is om voor het vliegen boven een natuurgebied contact op te nemen met de beheerder ervan. Vliegen tijdens het broedseizoen kan bijvoorbeeld verboden worden.

Wat is de doorlooptijd van een ROC-light aanvraag?
Vanuit de Inspectie Leefomgeving&Transport (ILT) wordt er verder geen inhoudelijke check gedaan op de aanvragen die binnenkomen. Er wordt alleen gekeken of de verplichte documenten overhandigd kunnen worden, en of de betaling voor de aanvraag binnen is. Daardoor zouden aanvragen sneller moeten kunnen verlopen dan aanvragen voor de reguliere ROCs, waarvan de afhandeling soms maanden in beslag kunnen nemen. Houd rekening met een paar weken doorlooptijd.

Is het mogelijk om recreatief te vliegen met een bedrijfstoestel?
Ja, het is mogelijk om met een bedrijfstoestel (welke per definitie voorzien is van een brandplaatje met de PH-registratie en de contactgegevens van de verantwoordelijke operator) ook recreatief te vliegen.

Hoe wordt er gehandhaafd op de hoogte- en afstandslimieten?
Er bestaan verrekijkers die in staat zijn om hoogte en afstand te meten. Op basis van dergelijke metingen en berekeningen kan er gehandhaafd worden. Nog niet alle politieagenten beschikken echter over zo’n kijker. Dan wordt er op basis van visuele waarnemingen gewerkt, waarbij er uiteraard niet op de meter nauwkeurig wordt gekeken, meer naar het totaalplaatje. Voor politieagenten op straat is er een tabel beschikbaar gesteld, die de regels voor amateurs en professionals overzichtelijk maakt. Het kan zijn dat het toestel tijdens een aanhouding in beslag wordt genomen, om extra bewijsmateriaal te vergaren.

Wat wordt er verstaan onder ‘mensenmenigte’?
Alhoewel dit niet specifiek over de minidrone-regeling gaat, is dit wel een vraag die vaak gesteld wordt als het gaat om het beroepsmatig vliegen met drones. Wat precies een ‘mensenmenigte’ is, wordt echter niet gedefinieerd in de regelgeving. Het is volgens de politie dan ook een situatie-afhankelijk begrip. Het gaat om de veiligheid van de mensen op de grond, en als er een ongeluk plaatsvindt dat voorkomen had kunnen worden, dan zal de politie de geconstateerde omstandigheden meenemen in een eventuele uitleg naar de rechtbank.

Wie gaat het theorie-examen afnemen, en vanaf wanneer kan men examen doen?
Het theorie-examen zal afgenomen gaan worden door het KEI, het examineringsinstituut van de KNVvL. De data waarop de examens afgenomen worden zullen worden aangekondigd op de websites van de KNVvL en DARPAS. Ook is het mogelijk dat een vertegenwoordiger van het KEI of DARPAS bij een opleidingsinstituut een examen komt afnemen, mits er sprake is van een minimaal aantal deelnemers. Het examen bestaat uit multiple choice-vragen, waarvan minstens 80% goed beantwoord moet worden. De eerste examens zullen ‘medio september’ worden afgenomen.

Mag je vliegen boven gebieden waarvoor de eigenaar een droneverbod heeft ingesteld?
De beheerder van een terrein of gebouw heeft in principe niets te zeggen over het luchtruim boven zijn of haar eigendom. Men mag dus gewoon vliegen bij bijvoorbeeld Kinderdijk of de kasteelruïne bij Santpoort, mits men zich aan de geldende regels houdt zoals die gelden voor recreatieve en professionele dronevliegers.

Hoe komt het kostenplaatje eruit te zien?
De kosten voor het bewijs van inschrijving (BvI) bedragen 73,- euro, en de aanvraag van het ROC-light gaat 256,- euro kosten. De verplichte verzekering kan onder andere afgesloten via DARPAS en kost 350,- euro per jaar (excl. assurantiebelastingen). De kosten voor de (niet verplichte) opleiding zijn niet te geven, want er zijn nog geen officiële minidrone-opleiders. In theorie kan men middels zelfstudie de theorie tot zich nemen, alleen zijn er nog geen boeken of syllabi beschikbaar waarin alle theorie uiteengezet wordt. Ook de kosten voor het examen zijn nog niet bekend. Er kan zelfs niet gezegd worden binnen welke range de kosten voor het examen zullen vallen. Houd rekening met een kostenplaatje van rond de 500 euro, het opleidingstraject niet meegenomen.

Hoe zit het met toestellen die minder dan 1 kg wegen (de zogenaamde microdrones)?
Voor RPAS die minder wegen dan 1 kg (in deze regeling aangeduid als ‘microdrones’) gelden dezelfde eisen en voorwaarden als voor het gebruik van toestellen tot 4 kg, alleen hoeft voor de aanvraag van het ROC-light geen theorie-examen gedaan te worden.

Is het ROC-light ook geldig in het buitenland?
Nee, de minidrone-regeling maakt onderdeel uit van de reeds bestaande regeling voor lichte onbemande systemen, en die is alleen geldig voor de Nederlandse situatie. Wil je (commercieel) vliegen in andere landen, stel je dan eerst op de hoogte van de lokale regelgeving.

Hoe gaat de toekomst er qua regelgeving uitzien voor (professionele) dronevliegers?
In de toekomst zal alle regelgeving voor het vliegen met drones gaan vallen onder Europese richtlijnen. Het Europese agentschap EASA is momenteel bezig om deze Europese regelgeving op te stellen. Veiligheid van de operatie staat daarbij voorop: daaronder valt het opleiden van piloten, het opleggen van minimale producteisen aan fabrikanten van drones, eisen ten aanzien van vluchtvoorbereiding, et cetera. Deze regelgeving zal in de loop van 2018-2019 ingevoerd worden. Meer hierover lees je in dit artikel.

Wil je beroepsmatig in de weer met minidrones voor het maken van foto’s of video’s? Dan is het boek ‘Dronefotografie‘ een goede investering. Het boek helpt je op weg met de aanschaf van een geschikte drone en biedt aanwijzingen voor de eerste keer vliegen en het maken van goede luchtopnamen. Wie het boek goed doorleest zal veel vragen van het examen al goed kunnen beantwoorden!

Avatar foto

Wiebe de Jager

Wiebe de Jager (@wdejager) is oprichter van Dronewatch en auteur van de boeken Dronefotografie en Dronevideo's maken. Wiebe is A1/A2/A3 gecertificeerd dronepiloot en beschikt over een exploitatievergunning voor de Specific categorie.

37 gedachten over “Minidrone-regeling van kracht: dit moet je weten

 • Hallo Wiebe,
  Was vanmorgen ook aanwezig bij de bijeenkomst. Ik had geen aantekeningen hoeven maken als ik dit zo terug lees. 😉 Volledig verslag, dank daarvoor.

  Beantwoorden
 • Mooi en duidelijk overzicht van wat er vandaag daar besproken was.
  Ook de vragen van de gebruikers on-line werden door je meegenomen.
  Helder verhaal. Goed dat dit georganiseerd werd.
  Maakte voor mij in ieder geval een hoop duidelijk.

  Beantwoorden
 • Beste Wiebe,
  mooi en zorgvuldig verslag van vanochtend.
  Klein puntje;
  “Is het mogelijk om recreatief te vliegen met een bedrijfstoestel?
  Ja, het is mogelijk om met een bedrijfstoestel (welke per definitie voorzien is van een brandplaatje met de PH-registratie en de contactgegevens van de verantwoordelijke operator) ook recreatief te vliegen.”
  Dit is dus niet mogelijk. Eenmaal ingeschreven, dan behoort het toestel ook tot het bedrijf en is recreatief vliegen niet meer mogelijk met dát toestel.

  Beantwoorden
  • Avatar foto Wiebe de Jager

   Hallo Ingo, dank voor je reactie. Uit de toelichting die vandaag gegeven werd begreep ik dat het wel degelijk is toegestaan om met een geregistreerd toestel hobbymatig te vliegen.

   Beantwoorden
   • Zoals gebruikelijk zal de verzekeraar hier het laatste woord hebben, want als je hobbymatig vliegt met een prof verzekerde drone zal de zakelijke wa verzekeraar bij schade wel wat vragen gaan stellen?

    Beantwoorden
    • het heeft geen zin om voor professionele vliegers onderscheid te maken tussen recreatief of bedrijfsmatig vliegen. Wie bepaalt wanneer een vlucht recreatief is?
     Het punt is, dat recreatieve vliegers de geschoten beelden niet mogen verkopen of op andere wijze betaald (in opdracht) een vlucht mogen uitvoeren.

     Beantwoorden
   • Ja, je mag met een geregistreerde drone, die ook zakelijk wordt ingezet, hobbymatig vliegen. Dit hebben wij recent gecheckt bij het Min. van I&M.

    Beantwoorden
 • Hoi Wiebe,

  Wat zijn de regels voor het vliegen met een drone onder 1kg??

  Beantwoorden
  • Avatar foto Wiebe de Jager

   Goede vraag. Hiervoor gelden dezelfde regels, alleen vervalt de voorwaarde dat men een theorie-examen moet doen. Ik zal deze vraag nog toevoegen aan de lijst.

   Beantwoorden
 • Over wegen vliegen mag niet, wel over 60km wegen buiten bebouwde kom? Dat mag nu wel hobbymatig. Daarnaast de regels nu al van kracht, maar pas medio september examens. Welke idioot verzint zoiets?! Examens heb je klaar als de regel in gaat.

  420 euro verzekering incl ass. belasting is niet mis. 35 euro per maand… met mijn auto kan ik meer schade aanrichten en daarvan is de aansprakelijkheidsverzekering veel lager. Dit is echt een melkkoe. Voor iemand die wat mooie filmpjes op Youtube wil zetten en daar een kleine vergoeding voor ontvangt, is dit allemaal veel geld en de moeite niet waard.

  Beantwoorden
  • Voor de verzekering via DARPAS moet je zeker ook lid zijn? Dit kost nog eens €400.- per jaar extra!

   Beantwoorden
 • Kees de vries

  En hoe zit het nu met de regels voor hobby matig gebruik? Zijn deze nog gewijzigd per 1 juli? Of zijn dit afgezien van de certificaten de regels dat je max 50 meter hoog en 100 meter van je vandaan mag vliegen?

  Beantwoorden
  • Avatar foto Wiebe de Jager

   Nee, de regels voor het recreatief vliegen met drones zijn nog niet gewijzigd. Je mag als amateur dus nog altijd tot 120 meter hoog en er is geen horizontale afstandslimiet, mits men het toestel maar in het zicht houdt.

   Beantwoorden
   • Klopt… in de wet (regeling modelvliegen) staat overigens dat je altijd goed zicht moet hebben op het toestel maar niet op welke wijze… dus een FPV cam achterop de drone, zodat je de drone goed in het vizier kan houden middels die camera, kan een optie zijn. Al is het niet aan te raden buiten je zicht te vliegen, gezien je in ernstige problemen kan raken als de techniek je in de steek laat. Waarschijnlijk is ‘de geest van de wet’ hier wel zo bedoeld dat je de drone met je eigen ogen moet kunnen blijven zien.

    Beantwoorden
 • Wiebe, zoals altijd alweer een geweldig weergave van een lastig onderwerp.

  Beantwoorden
 • Beste, is dit iets internationaal, maw is dit ook vliegbeWijs ook geldig in België?

  Beantwoorden
  • Avatar foto Wiebe de Jager

   Nee, het ROC-light is alleen geldig in Nederland.

   Beantwoorden
 • Hallo Wiebe
  Ik ben klaar met alle papieren, ook praktijkexamen gedaan in Marknesse en geslaagd. Kan dus op voor het PRO ROC brevet! Ga ik ook zeker binnen halen. Maar ik wil nu al wel ook vanwege de Inspire 1 snel de lucht in commercieel via de ROC light regeling natuurlijk. Kun je aangeven wat DARPAS qua verzekering biedt? In je bericht gaat dat richting 350 euro per jaar? Ik ben opgestegen en weer geland bij enkele aanbieders en de premie gaat daar per jaar richting de 1300 euro… Daar wordt ik niet vrolijk van uiteraard.

  Hoor graag van je, groeten Hans Haagen

  Beantwoorden
  • Avatar foto Wiebe de Jager

   Klinkt goed, van harte met je RPA-L! Maar voor informatie over de verzekering die DARPAS aanbiedt moet je toch echt bij DARPAS zijn ;).

   Beantwoorden
  • Ik heb, nog zonder s-BvL en ROC, 311 euro excl belasting betaald (komt ook nog bij de premie via Darpas)….maar de verzekeringsagenten zijn in beweging. Neem contact op met Darpas omdat er nieuwe ontwikkelingen zijn. Wij betalen inderdaad te veel en ik begreep in Brussel dat een luchtvaart verzekering voor ons werk over de top is….dus mogelijk is er nog hoop voor de toekomst.

   Beantwoorden
 • Gelden deze regels ook voor het vliegen met modelvliegtuigen en helicopters?

  Beantwoorden
  • Avatar foto Wiebe de Jager

   @Ayo De minidrone-regeling gaat alleen over het BEROEPSMATIG gebruik van drones. Hobbymatig vliegen met drones, modelvliegtuigen en helikopters valt nog altijd onder de Regeling modelvliegen.

   Beantwoorden
   • Ik vraag het omdat ik lid ben van Modelvliegclub Icarus en vanmiddag is me door 2 agenten verteld, dat de toestemming die Icarus heeft om daar op “eigen” te vliegen, niet voor “drones” (quadcopter in mijn geval) geldt en dat ik blij mocht zijn dat ik niet aan het vliegen was toen ze kwamen kijken, anders hadden ze mijn phantom + telefoon in beslag moeten nemen.

    Icarus heeft een contract met de Rijksluchtvaartdienst en ik sta versteld dat het nu opeens niet voor quads geldt. Het betekent, dat Icarus een derde van zijn leden kan afschrijven.

    Beantwoorden
    • Avatar foto Wiebe de Jager

     Totale onzin. Als je recreatief vliegt met je drone, dan gelden dezelfde regels als voor modelvliegers. Quadcopter of fixed-wing, dat maakt voor de wet niet uit. Helaas zijn niet alle agenten goed op de hoogte van de regels… (wat op zich ook niet eens zo heel vreemd is, want het is complexe materie)

     Beantwoorden
 • Ik zal contact met de club opnemen, want ik wil voorkomen dat mijn spullen door overijverige jonge dienders in beslag worden genomen om het later weer terug te moeten halen.

  Beantwoorden
  • excuus, vorige was bedoeld als reactie op Wiebe de Jager, maar er ging iets mis.

   Beantwoorden
  • De club is meteen in de paniekmodus geschoten en heeft het vliegen met quadcopters verboden op het eigen veld.
   Ik heb ze geschreven, dat ze dan meteen de club kunnen opdoeken, aangezien er wettelijk geen onderscheid wordt gemaakt tussen de RPAGs (heli’s, multicopters of fixed wing. Het zijn immers alledrie “drones” in de letterlijke zin.

   Beantwoorden
   • Avatar foto Wiebe de Jager

    Dat is ook vreemd. Is de club aangesloten bij de KNVvL? Misschien moeten ze daar eens contact mee opnemen. Het snijdt geen hout om dronevliegers te weren, ze doen er verstandiger aan om dronepiloten aan te trekken en ze de beginselen van good airmanship bij te brengen, zoals clubs als Modelvliegsport Oosterhout doen.

    Beantwoorden
    • Je hebt helemaal gelijk. Het zijn juist degenen die zich niet aan de regels houden die het verknallen voor anderen.
     Icarus is niet aangesloten bij de KNVvL, maar heeft contracten afgesloten met de Rijksluchtvaartdienst wegens de nabijheid van Schiphol en met de Havendienst, vanwege de ernaast gelegen havens. We mogen bijvoorbeeld niet hoger vliegen dan 50 meter vanwege de aanvoerroutes van vliegtuigen.
     Het bestuur van de club doet er goed aan om duidelijkheid hierover te krijgen van de politie in Amsterdam.

     Beantwoorden
 • Voor de micro-drones hoeft geen ROC-light behaald te worden. Maar moeten deze toestellen wel geregistreerd worden en een PH-nummer krijgen?

  Beantwoorden
  • Avatar foto Wiebe de Jager

   Je hebt wel degelijk een ROC-light nodig voor drones onder de 1 kg. Alleen hoef je daarvoor niet eerst het theorie-examen te doen. De toestellen moeten ook geregistreerd worden.

   Beantwoorden
 • Prima regelgeving.na 5 jaar studie kom ik er achter dat je nergens mag vliegen.alles 3 meter boven maaiveld wordt gecontroleerd door een of andere luchtvaartdienst.ik zet mn 99 (ja ) drones aan de kant en ga verder met mobiele masten tot max 60 meter.oh ja de kadastrale veelal ook de juridische eigenaar mag je drone uit de lucht halen.dus maak je droooon van titanium . Mmijn laatste drone model was uitgerust met een 4 barrel tesla high speed gun om terug te schieten maar ik stop met de hobby.war of the drones is coming

  Groet peter

  Beantwoorden
 • Nu ben ik aan het kijken om mijn quadkopter ook te registreren (beter bekent als fpv racedrone) we gaande straks toch naar toe dat particulierenndit moeten dus was al bezig met onderzoeken hoe of wat is hier meer informatie over mvg luuk

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

Open nieuwsbrief aanmeldformulier