BedrijvengidsOok ROC-light opleidingen en verzekeringen! Zoek bedrijf

Download onze voorbeeldbrief en teken bezwaar aan tegen de drone no-fly zones in Zeeland

Zoals je dinsdagochtend hebt kunnen lezen zijn grote delen van Zeeland sinds kort verboden terrein voor drones, en het is niet ondenkbaar dat dit verbod op een later moment wordt uitgerold naar alle Natura 2000-gebieden in Nederland. Om te voorkomen dat een groot deel van Nederland straks tot verboden terrein wordt uitgeroepen voor recreatieve en beroepsmatige dronevliegers roepen we je hierbij op om formeel bezwaar aan te tekenen bij de staatssecretaris van Economische Zaken. Dat moet schriftelijk, vóór 24 december – nog maar een paar dagen de tijd dus.

Alhoewel Dronewatch in principe niemand vertegenwoordigt – we hebben immers geen leden en pretenderen ook geen belangenvereniging te zijn –  vinden we toch dat we in dit geval actie moeten ondernemen. Want de maatregelen die op 18 november in de Staatscourant werden aangekondigd zijn buitenproportioneel en treffen alle dronepiloten, ongeacht of deze recreatief of beroepsmatig vliegen. Daarom roepen we alle belanghebbenden op om kennis te nemen van de besluiten en vervolgens – net als wij – op eigen titel formeel bezwaar aan te tekenen.

Let wel: onderstaand bezwaarschrift is geen bezwaarschrift namens Dronewatch. Er is ook geen sprake van een juridisch dichtgetimmerd document. Onze opsomming van bezwaren kan echter niet zomaar terzijde worden geschoven door de staatssecretaris, en we vertrouwen er dan ook op dat de besluiten in deze vorm teruggedraaid worden. Verder hopen we dat de staatssecretaris van EZ in de toekomst eerst in overleg treedt met vertegenwoordigers van de dronegemeenschap, alvorens eenzijdig dergelijke besluiten te nemen.

Voorbeeldbrief
Indien jij je kunt vinden in onze bezwaren, voel je dan vrij om onze voorbeeldbrief te downloaden, eventueel nog uit te breiden met andere argumenten, en deze voorzien van je eigen naam en adres vóór 24 december a.s. op te sturen naar onderstaand adres. Vergeet niet om ook andere belanghebbenden in te seinen!

Hieronder vind je voor de volledigheid de volledige tekst uit onze voorbeeldbrief met bezwaren. Met dank aan Jeroen van Craaikamp voor een eerste versie van de brief.

 

De Staatssecretaris van Economische Zaken
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
afdeling Juridische Zaken
Postbus 40219
8004 DE Zwolle

[plaats, datum]

L.S.,

Op 18 november 2016 zijn door het ministerie van Economische Zaken in de Staatscourant een zestal besluiten (nummers 16170115, 17170125, 16170126, 16170127, 16170128 en 16170049, gedateerd 11-11-2016) aangekondigd tot beperking van de toegankelijkheid van de Natura 2000-gebieden Haringvliet, Hollands Diep, Oosterschelde, Veerse Meer, Westerschelde & Saeftinghe en Grevelingen.

Hierbij maakt ondergetekende bezwaar tegen de betreffende besluiten, met name op de artikelen die betrekking hebben op de beperking tot het gebruik van drones in of boven de voornoemde Natura 2000-gebieden. Hieronder leest u de gronden onder mijn bezwaar:

 1. Door voornoemde serie besluiten van de minister van Economische Zaken (hierna: EZ) is de informatie m.b.t. no-fly zones (waarvoor het ministerie van Infrastructuur en Milieu verantwoordelijk is) niet langer actueel. Dronegebruikers, wetshandhavers en rechters kunnen er kennelijk niet meer van uitgaan dat de informatie die het ministerie van I&M verstrekt correct is. Dit leidt tot nog meer verwarring omtrent de wet- en regelgeving voor het recreatief en beroepsmatig gebruik van drones.
 2. De tekst in de Staatscourant is niet conform de definities van de luchtvaartwet en/of aanverwante regelingen. In het besluit staat “Het is verboden op een zodanige wijze modelvliegtuigen / modelluchtvaartuigen (drones (UAS of RPAS) inbegrepen) te besturen dat deze zich bevinden in of boven het Natura 2000-gebied.” Dit is een onjuiste definitie. Drones die zakelijk worden gebruikt worden namelijk als luchtvaartuig ingeschreven en vallen buiten de categorie modelvliegtuigen. Op deze professionele toestellen zijn het Besluit met regels voor- en de Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen van toepassing.
 3. Een Natura 2000-gebied is – net als ieder ander gebied in Nederland – een grondgebied. Wat er op dat grondgebied mag is o.a. vastgesteld in de Flora en Faunawet en in Natura 2000-beheerplannen. Het luchtruim boven een grondgebied maakt wettelijk geen onderdeel uit van dat grondgebied. Waar het ministerie van EZ wel besluiten mag nemen over het Natura 2000-grondgebied (inclusief van wat daar wel en niet mag) is zij niet gemandateerd om besluiten te nemen over het luchtruim daarboven.
 4. Dronegebruik, in welke vorm dan ook, is niet per definitie verstorend op de natuur, zo stelde ook de politierechter vast in de rechtszaak waarin iemand met zijn drone boven het natuurgebied Oostvaardersplassen had gevlogen en daarvoor bekeurd was (zie: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2016:4968). Een totaalverbod op het gebruik van drones boven Natura 2000-gebieden is derhalve disproportioneel en in strijd met de uitgebreide uitleg van de rechtbank welke bij de vrijspraak van de betreffende dronepiloot is verstrekt.
 5. In Nederland kunnen professionele dronevliegers met een RPAS Operator Certificate (ROC) een ontheffing bij de ILT aanvragen voor het vliegen in luchtruim waar zonder die ontheffing niet gevlogen mag worden. In de betreffende besluiten in de Staatscourant wordt aan ROC-gecertificeerde vliegers geen mogelijkheid geboden voor een aanvraag van een ontheffing, laat staan voor de wijze van verstrekking ervan. Ook ROC-light houders, die tijdens hun opleiding kennis hebben genomen van de principes van good airmanship, zijn buiten spel gezet.
 6. In 2018 zal de wet- en regelgeving voor het gehele Europees luchtruim op basis van voorstellen van EASA worden vormgegeven. In dit kader is het niet verstandig om besluiten ten aanzien van gebruik van het Nederlandse luchtruim op andere plekken dan in de bestaande luchtvaartwetten en -regelingen vast te leggen.
 7. In de Nederlandse wet wordt onderscheid gemaakt tussen micro-drones (tot 1 kilogram), mini-drones (tussen 1 en 4 kilogram) en RPAS vanaf 4 kilogram. Dit omdat risicofactoren alsmede geluidsoverlast van deze categorieën drones verschillend zijn. Er gelden daarom aparte regels voor de drie categorieën drones. In de betreffende besluiten van het ministerie van EZ wordt geen onderscheid gemaakt en worden alle drones over één kam geschoren.
 8. Het vliegen met onbemande luchtvaartuigen is door het ministerie van I&M in twee regelingen vastgelegd. De Regeling Modelvliegen (http://wetten.overheid.nl/BWBR0019147) regelt het recreatief gebruikt van onbemande luchtvaartuigen en de Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen (http://wetten.overheid.nl/BWBR0036568) regelt het zakelijk gebruik van onbemande vliegtuigen. De regelingen maken gebruik van definities van de luchtvaartwet. Als de Nederlandse overheid een vliegverbod voor onbemande luchtvaart boven een of meer Natura 2000-gebieden had gewild, dan had men beter de twee bestaande regelingen kunnen aanpassen, te meer omdat dit de regelingen zijn waar de overheid zelf continu naar verwijst.
 9. De mensen die betrokken zijn bij burgerluchtvaart zijn in hun opleiding verteld dat het AIP de enige officiële bron is voor definitie en besluiten t.a.v. het luchtruim en (tijdelijke) no-fly zones. Door toe te staan dat andere partijen – zoals het ministerie van EZ – besluiten t.a.v. van het gebruik van het luchtruim kunnen nemen en deze besluiten in de Staatscourant te laten publiceren wordt het legaal vliegen en/of de vluchtvoorbereiding voor de burgerluchtvaart een stuk lastiger, zo niet onmogelijk.
 10. Het ministerie van I&M wil ruim baan geven aan drones en hun toepassingen, en heeft tot op het niveau van de directeur-generaal Bereikbaarheid het voornemen uitgesproken om samen met andere partijen onnodige obstakels uit de weg ruimen die de toepassing van drones belemmeren (zie https://www.dronewatch.nl/2016/12/09/nederlandse-drone-industrie-vecht-met-handboeien-om/). Het kan niet zo zijn dat intussen andere ministeries nieuwe hindernissen in het leven roepen. Daardoor maakt de overheid zich een ongeloofwaardige en onbetrouwbare gesprekspartner naar de sector.
 11. Het is niet ondenkbaar dat deze reeks besluiten doorgetrokken wordt naar alle andere Natura 2000-gebieden in Nederland. Daardoor worden drone-operaties, in welke vorm dan ook, in Nederland zo goed als onmogelijk, aangezien er al een verbod is op het vliegen boven aaneengesloten bebouwing en in CTR gebieden en men daardoor uit moet wijken naar gebieden waar geen bebouwing, wegen of mensenmenigten te vinden zijn.
 12. Het is vreemd dat uitgerekend het ministerie van EZ de rem zet op een sector die de komende jaren tot flinke economische groei en nieuwe banen kan leiden.
 13. Het is niet uit te leggen aan dronegebruikers dat men in een gebied waar wel gemotoriseerde vaartuigen mogen varen – het gaat hier om het overgrote delen van de gebieden in kwestie – niet met een drone zou mogen vliegen, met het oog op zogenaamde verstoring van de natuur.
 14. De vraag is hoe het verbod op het gebruik van drones in de praktijk gehandhaafd kan worden. Het is volstrekt onduidelijk hoe recreatieve gebruikers van drones kennis moeten nemen van de besluiten, en handhavers en de rechterlijke macht zullen dan ook de grootste moeite hebben om eventuele bekeuringen stand te laten houden tijdens rechtszaken.

Ik verzoek u om op basis van bovenstaande bezwaren de betreffende besluiten uit de Staatscourant terug te draaien en eventueel nieuwe besluiten eerst via het ministerie van I&M voor te leggen aan vertegenwoordigers van zowel de recreatieve als professionele dronegemeenschap, bijvoorbeeld via het daarvoor in het leven geroepen sectoroverleg, en deze niet eenzijdig in het leven te roepen. Indien u geen gehoor geeft aan dit verzoek, vraag ik u om een puntsgewijze toelichting waarom niet.

Wanneer beheerders van specifieke Natura 2000-gebieden niet willen dat er tijdelijk (zoals tijdens een broedseizoen) met drones boven bepaalde gebieden gevlogen wordt, kunnen zij via de daarvoor bestemde kanalen (LVNL of AOCS NM) een tijdelijk verbod op vliegbewegingen aanvragen, die dan middels een NOTAM gecommuniceerd wordt naar gebruikers van het luchtruim. Dit borgt ook dat de juiste juridische termen en definities worden gebruikt zodat zowel dronevliegers, handhavers als rechters met dezelfde uniforme drone wet- en regelgeving te maken hebben.

Hoogachtend,

[naam, handtekening, eventueel functie&bedrijfsnaam, en adres]

23 Comments

Leave a Reply

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.