Regelgeving

Download onze voorbeeldbrief en teken bezwaar aan tegen de drone no-fly zones in Zeeland

Zoals je dinsdagochtend hebt kunnen lezen zijn grote delen van Zeeland sinds kort verboden terrein voor drones, en het is niet ondenkbaar dat dit verbod op een later moment wordt uitgerold naar alle Natura 2000-gebieden in Nederland. Om te voorkomen dat een groot deel van Nederland straks tot verboden terrein wordt uitgeroepen voor recreatieve en beroepsmatige dronevliegers roepen we je hierbij op om formeel bezwaar aan te tekenen bij de staatssecretaris van Economische Zaken. Dat moet schriftelijk, vóór 24 december – nog maar een paar dagen de tijd dus.

Alhoewel Dronewatch in principe niemand vertegenwoordigt – we hebben immers geen leden en pretenderen ook geen belangenvereniging te zijn –  vinden we toch dat we in dit geval actie moeten ondernemen. Want de maatregelen die op 18 november in de Staatscourant werden aangekondigd zijn buitenproportioneel en treffen alle dronepiloten, ongeacht of deze recreatief of beroepsmatig vliegen. Daarom roepen we alle belanghebbenden op om kennis te nemen van de besluiten en vervolgens – net als wij – op eigen titel formeel bezwaar aan te tekenen.

Let wel: onderstaand bezwaarschrift is geen bezwaarschrift namens Dronewatch. Er is ook geen sprake van een juridisch dichtgetimmerd document. Onze opsomming van bezwaren kan echter niet zomaar terzijde worden geschoven door de staatssecretaris, en we vertrouwen er dan ook op dat de besluiten in deze vorm teruggedraaid worden. Verder hopen we dat de staatssecretaris van EZ in de toekomst eerst in overleg treedt met vertegenwoordigers van de dronegemeenschap, alvorens eenzijdig dergelijke besluiten te nemen.

Voorbeeldbrief
Indien jij je kunt vinden in onze bezwaren, voel je dan vrij om onze voorbeeldbrief te downloaden, eventueel nog uit te breiden met andere argumenten, en deze voorzien van je eigen naam en adres vóór 24 december a.s. op te sturen naar onderstaand adres. Vergeet niet om ook andere belanghebbenden in te seinen!

Hieronder vind je voor de volledigheid de volledige tekst uit onze voorbeeldbrief met bezwaren. Met dank aan Jeroen van Craaikamp voor een eerste versie van de brief.

 

De Staatssecretaris van Economische Zaken
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
afdeling Juridische Zaken
Postbus 40219
8004 DE Zwolle

[plaats, datum]

L.S.,

Op 18 november 2016 zijn door het ministerie van Economische Zaken in de Staatscourant een zestal besluiten (nummers 16170115, 17170125, 16170126, 16170127, 16170128 en 16170049, gedateerd 11-11-2016) aangekondigd tot beperking van de toegankelijkheid van de Natura 2000-gebieden Haringvliet, Hollands Diep, Oosterschelde, Veerse Meer, Westerschelde & Saeftinghe en Grevelingen.

Hierbij maakt ondergetekende bezwaar tegen de betreffende besluiten, met name op de artikelen die betrekking hebben op de beperking tot het gebruik van drones in of boven de voornoemde Natura 2000-gebieden. Hieronder leest u de gronden onder mijn bezwaar:

 1. Door voornoemde serie besluiten van de minister van Economische Zaken (hierna: EZ) is de informatie m.b.t. no-fly zones (waarvoor het ministerie van Infrastructuur en Milieu verantwoordelijk is) niet langer actueel. Dronegebruikers, wetshandhavers en rechters kunnen er kennelijk niet meer van uitgaan dat de informatie die het ministerie van I&M verstrekt correct is. Dit leidt tot nog meer verwarring omtrent de wet- en regelgeving voor het recreatief en beroepsmatig gebruik van drones.
 2. De tekst in de Staatscourant is niet conform de definities van de luchtvaartwet en/of aanverwante regelingen. In het besluit staat “Het is verboden op een zodanige wijze modelvliegtuigen / modelluchtvaartuigen (drones (UAS of RPAS) inbegrepen) te besturen dat deze zich bevinden in of boven het Natura 2000-gebied.” Dit is een onjuiste definitie. Drones die zakelijk worden gebruikt worden namelijk als luchtvaartuig ingeschreven en vallen buiten de categorie modelvliegtuigen. Op deze professionele toestellen zijn het Besluit met regels voor- en de Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen van toepassing.
 3. Een Natura 2000-gebied is – net als ieder ander gebied in Nederland – een grondgebied. Wat er op dat grondgebied mag is o.a. vastgesteld in de Flora en Faunawet en in Natura 2000-beheerplannen. Het luchtruim boven een grondgebied maakt wettelijk geen onderdeel uit van dat grondgebied. Waar het ministerie van EZ wel besluiten mag nemen over het Natura 2000-grondgebied (inclusief van wat daar wel en niet mag) is zij niet gemandateerd om besluiten te nemen over het luchtruim daarboven.
 4. Dronegebruik, in welke vorm dan ook, is niet per definitie verstorend op de natuur, zo stelde ook de politierechter vast in de rechtszaak waarin iemand met zijn drone boven het natuurgebied Oostvaardersplassen had gevlogen en daarvoor bekeurd was (zie: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2016:4968). Een totaalverbod op het gebruik van drones boven Natura 2000-gebieden is derhalve disproportioneel en in strijd met de uitgebreide uitleg van de rechtbank welke bij de vrijspraak van de betreffende dronepiloot is verstrekt.
 5. In Nederland kunnen professionele dronevliegers met een RPAS Operator Certificate (ROC) een ontheffing bij de ILT aanvragen voor het vliegen in luchtruim waar zonder die ontheffing niet gevlogen mag worden. In de betreffende besluiten in de Staatscourant wordt aan ROC-gecertificeerde vliegers geen mogelijkheid geboden voor een aanvraag van een ontheffing, laat staan voor de wijze van verstrekking ervan. Ook ROC-light houders, die tijdens hun opleiding kennis hebben genomen van de principes van good airmanship, zijn buiten spel gezet.
 6. In 2018 zal de wet- en regelgeving voor het gehele Europees luchtruim op basis van voorstellen van EASA worden vormgegeven. In dit kader is het niet verstandig om besluiten ten aanzien van gebruik van het Nederlandse luchtruim op andere plekken dan in de bestaande luchtvaartwetten en -regelingen vast te leggen.
 7. In de Nederlandse wet wordt onderscheid gemaakt tussen micro-drones (tot 1 kilogram), mini-drones (tussen 1 en 4 kilogram) en RPAS vanaf 4 kilogram. Dit omdat risicofactoren alsmede geluidsoverlast van deze categorieën drones verschillend zijn. Er gelden daarom aparte regels voor de drie categorieën drones. In de betreffende besluiten van het ministerie van EZ wordt geen onderscheid gemaakt en worden alle drones over één kam geschoren.
 8. Het vliegen met onbemande luchtvaartuigen is door het ministerie van I&M in twee regelingen vastgelegd. De Regeling Modelvliegen (http://wetten.overheid.nl/BWBR0019147) regelt het recreatief gebruikt van onbemande luchtvaartuigen en de Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen (http://wetten.overheid.nl/BWBR0036568) regelt het zakelijk gebruik van onbemande vliegtuigen. De regelingen maken gebruik van definities van de luchtvaartwet. Als de Nederlandse overheid een vliegverbod voor onbemande luchtvaart boven een of meer Natura 2000-gebieden had gewild, dan had men beter de twee bestaande regelingen kunnen aanpassen, te meer omdat dit de regelingen zijn waar de overheid zelf continu naar verwijst.
 9. De mensen die betrokken zijn bij burgerluchtvaart zijn in hun opleiding verteld dat het AIP de enige officiële bron is voor definitie en besluiten t.a.v. het luchtruim en (tijdelijke) no-fly zones. Door toe te staan dat andere partijen – zoals het ministerie van EZ – besluiten t.a.v. van het gebruik van het luchtruim kunnen nemen en deze besluiten in de Staatscourant te laten publiceren wordt het legaal vliegen en/of de vluchtvoorbereiding voor de burgerluchtvaart een stuk lastiger, zo niet onmogelijk.
 10. Het ministerie van I&M wil ruim baan geven aan drones en hun toepassingen, en heeft tot op het niveau van de directeur-generaal Bereikbaarheid het voornemen uitgesproken om samen met andere partijen onnodige obstakels uit de weg ruimen die de toepassing van drones belemmeren (zie https://www.dronewatch.nl/2016/12/09/nederlandse-drone-industrie-vecht-met-handboeien-om/). Het kan niet zo zijn dat intussen andere ministeries nieuwe hindernissen in het leven roepen. Daardoor maakt de overheid zich een ongeloofwaardige en onbetrouwbare gesprekspartner naar de sector.
 11. Het is niet ondenkbaar dat deze reeks besluiten doorgetrokken wordt naar alle andere Natura 2000-gebieden in Nederland. Daardoor worden drone-operaties, in welke vorm dan ook, in Nederland zo goed als onmogelijk, aangezien er al een verbod is op het vliegen boven aaneengesloten bebouwing en in CTR gebieden en men daardoor uit moet wijken naar gebieden waar geen bebouwing, wegen of mensenmenigten te vinden zijn.
 12. Het is vreemd dat uitgerekend het ministerie van EZ de rem zet op een sector die de komende jaren tot flinke economische groei en nieuwe banen kan leiden.
 13. Het is niet uit te leggen aan dronegebruikers dat men in een gebied waar wel gemotoriseerde vaartuigen mogen varen – het gaat hier om het overgrote delen van de gebieden in kwestie – niet met een drone zou mogen vliegen, met het oog op zogenaamde verstoring van de natuur.
 14. De vraag is hoe het verbod op het gebruik van drones in de praktijk gehandhaafd kan worden. Het is volstrekt onduidelijk hoe recreatieve gebruikers van drones kennis moeten nemen van de besluiten, en handhavers en de rechterlijke macht zullen dan ook de grootste moeite hebben om eventuele bekeuringen stand te laten houden tijdens rechtszaken.

Ik verzoek u om op basis van bovenstaande bezwaren de betreffende besluiten uit de Staatscourant terug te draaien en eventueel nieuwe besluiten eerst via het ministerie van I&M voor te leggen aan vertegenwoordigers van zowel de recreatieve als professionele dronegemeenschap, bijvoorbeeld via het daarvoor in het leven geroepen sectoroverleg, en deze niet eenzijdig in het leven te roepen. Indien u geen gehoor geeft aan dit verzoek, vraag ik u om een puntsgewijze toelichting waarom niet.

Wanneer beheerders van specifieke Natura 2000-gebieden niet willen dat er tijdelijk (zoals tijdens een broedseizoen) met drones boven bepaalde gebieden gevlogen wordt, kunnen zij via de daarvoor bestemde kanalen (LVNL of AOCS NM) een tijdelijk verbod op vliegbewegingen aanvragen, die dan middels een NOTAM gecommuniceerd wordt naar gebruikers van het luchtruim. Dit borgt ook dat de juiste juridische termen en definities worden gebruikt zodat zowel dronevliegers, handhavers als rechters met dezelfde uniforme drone wet- en regelgeving te maken hebben.

Hoogachtend,

[naam, handtekening, eventueel functie&bedrijfsnaam, en adres]

Avatar foto

Wiebe de Jager

Wiebe de Jager (@wdejager) is oprichter van Dronewatch en auteur van de boeken Dronefotografie en Dronevideo's maken. Wiebe is A1/A2/A3 gecertificeerd dronepiloot en beschikt over een exploitatievergunning voor de Specific categorie.

24 gedachten over “Download onze voorbeeldbrief en teken bezwaar aan tegen de drone no-fly zones in Zeeland

 • Peter Herweijer

  Hoe bedoelt u “betrouwbare overheid”…..
  Weer een stel pennelikkers dat denkt zeggenschap te hebben over ‘hun’ luchtruim.
  Nog wel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Alleen het woordje ‘voor’ even vervangen door ’tegen’ en je snapt waar het allemaal uit voorkomt.

  Beantwoorden
 • Michiel de Leeuw van Weenen

  Goede actie. Hij is bijna op de bus.
  Let op!!! Volgens mij moet er ook een handtekening onder. Anders is het niet rechtsgeldig.

  Beantwoorden
 • Beste droners.
  In het geval van een zienswijze in het kader van de Algemene Wet Bestuursrecht heeft uw voorstel brief geen bestuurlijke uitwerking. U bent geen stichting die mogelijke belangen van door het besluit getroffen derden vertegenwoordigd. Pas als u met een notariële akte wel een dergelijke positie kunt innemen kan een zienswijze tot het gewenste doel leiden. Ik blijf drone vliegen, ook in Zeeland, want de handhaving is een lachertje. Ultra Light vliegen in Zeeland is ook de moeite waard.
  Met vriendelijke groet.

  frits@fanbove.com.

  Beantwoorden
 • Beste Wiebe en adviseur,

  Bedankt voor jullie inzet.
  De brief gaat vandaag op de post.
  Jullie hebben het ons met de voorbeeldbrief heel makkelijk gemaakt; dus elke belanghebbende kan/moet vandaag in de benen komen om de overdreven regelgeving te stoppen.

  Beantwoorden
 • Ton van der Schaaf

  Vandaag de brief op de post gedaan.
  Bedankt voor jullie voorbeeldbrief, is een stuk makkelijker om protest te maken
  tegen deze rare regels van de overheid.
  Mvg,
  Ton uit Midlum(FR)

  Beantwoorden
 • DARPAS heeft zojuist ook een bezwaarbrief namens de professionele RPAS gebruikers verstuurd. Er staat weliswaar een uitzondering in het besluit voor drone opdrachten vanuit de beheerder maar we zien toch beperkingen als in het gebied opdrachten van andere aard betreft, zoals inspecties van de Deltawerken of andere kunstwerken. Dat is geheel in strijd met de uittingen van andere delen van het Min EZ en IenM, die juist het professioneel dronegebruik willen promoten.

  Beantwoorden
 • Hans Oosterman

  Geregeld…net op de bus gedaan, dus net op tijd… Hoop dat meerdere mensen dit doen.. We moeten ons gezamenlijk sterk maken tegen dit soort onzin beleid..!!

  Beantwoorden
 • Drones horen niet in natuurgebieden thuis. Daar zijn regels voor.
  Wanneer gaan mensen zich eens afvragen wat voor schade ze kunnen aanrichten aan de natuur voordat ze weer met hun gadgets de natuur gaan verpesten?
  Fauna en flora mogen niet verstoord worden in natuurgebieden. Hebben jullie daar allemaal lak aan? Ik hoop het niet.

  Beantwoorden
  • Motorboten, mountainbikers, loslopende honden, plezierjachten, jetski’s, amateur-natuurfotografen, etc. richten op dit moment vele malen meer schade aan in de natuur. Toch worden die op heel veel plaatsen gewoon getolereerd. Natuurlijk moeten de meest kwetsbare gebieden worden beschermd. Ook tegen evt. drone-verstoring. Maar de maatregelen die nu overal tegen drones worden genomen, zijn draconisch. En in veel gevallen absurd. Hysterische verhalen van piloten die drones op onmogelijke hoogten zouden zien. En nu weer een totaalverbod in Zeeland. Zonder (veel) bewijs. Recent onderzoek toont aan dat het effect van drones op de natuur nihil is… zeker als ze gewoon op 120 meter hoogte mogen vliegen (in plaats van op de voorgestelde max van 50 meter). Geef drones in andere gebieden gewoon wat meer ruimte, beperk tegelijkertijd de ruimte voor drones in kwetsbare natuurgebieden en zorg er op die manier voor dat we in dit land wat meer naast – en ook met elkaar – kunnen leveren.

   Beantwoorden
  • Ik denk dat de piloten die op zoek zijn naar natuurgebieden juist interesse en oog hebben voor welbehoud van onze paar 4ksnte km’s bos. Juist door dit materiaal te delen wordt men zich meer bewust van wat we nog hebben. Restricties prima, maar verbod is een no-go. Een gezond verantwoordelijkheidsg evoel, daar gaat het om.
   Mij houden ze verder niet tegen met de wassen neus regulering. Ik denk overigens dat we allemaal dan wel weer in de natuur willen mogen wandelen en fietsen… bls

   Beantwoorden
  • Marnix Verschraegn

   Beste Dora,

   Als er geen beperking is ingesteld door een Notam zal ik vliegen in een natuurgebeid.
   De provincie mag gene beperking opleggen omdat zij niet gaan over het Nederlands Luchtruim.

   mvg
   Marnix

   Beantwoorden
 • Marco Schouten

  Uitgeprint, getekend en gaat zo op de post. Woon in Vlissingen en heb al fantastische opnames gemaakt van stranden hier aan de kust.
  Het wordt er zo niet gemakkelijker op om een leuke hobby te onderhouden.

  Beantwoorden
  • Sander Marteijn

   ik heb precies het zelfde en ik woon ook in vlissingen, groeten sander marteijn

   Beantwoorden
  • Piet Ooms

   Gaat zo ondertekend op de post…bedankt voor de voorbeeldbrief

   Beantwoorden
 • Sander Marteijn

  Ik heb een brief verzonden, groeten uit Vlissingen.

  Beantwoorden
 • Erik de Vrij

  Brief zit nu op de post. Het wordt steeds gekker in dit kikkerlandje. Al 30 jaar modelvlieger, en nu dit gedoe!

  Beantwoorden
 • Omdat e.e.a. strijdig lijkt met ander wet- en regelgeving de vraag of een proefproces geen mogelijkheid is.
  Begrijpelijk dat men natuurgebieden wil beschermen maar met deze maatregel schiet men door. Ook al is weinig tot geen kans van schade door drones, drones kunnen door bezoekers en dieren als hinderlijk ervaren worden. Met goede regelgeving moet daar aan tegemoed gekomen kunnen worden zonder tot een algeheel gebod te komen. Zeker van de professionals mag je verwachten dat ze weten wat ze doen.
  Drones zijn relatief nieuw en dan schieten overheden in een kramp omdat bestaande wet-en regelgeving niet blijkt te voldoen.

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

Open nieuwsbrief aanmeldformulier