BedrijvengidsOok ROC-light opleidingen en verzekeringen! Zoek bedrijf

Overheid voert stilletjes droneverbod in voor grote delen van Zeeland

Sinds 11 november mag er in grote delen van Zeeland niet meer gevlogen worden met een drone. Het gaat daarbij om de zogenaamde Natura 2000-gebieden Haringvliet, Grevelingen, Hollands Diep, Oosterschelde, Westerschelde & Saeftinghe, Veerse Meer en Duinen Goeree & Kwade Hoek. Zowel recreatieve als beroepsmatige dronevliegers vrezen nu voor uitbreiding van het verbod naar alle Natura 2000-gebieden in Nederland. Bezwaar maken kan tot 24 december.

Update 16:00: download onze voorbeeldbrief met daarin een overzicht van onze bezwaren.

Stilletjes ingevoerd
Het verbod op dronevluchten en ander burgerluchtverkeer in de genoemde zeven gebieden werd aangekondigd in een zestal besluiten (voor Duinen Goeree & Kwade Hoek is het verbod blijkbaar al op 1 juni ingevoerd) in de Staatscourant van 18 november, en betreft een uitbreiding van de zogenaamde toegankelijkheidsregeling van de Natuurbeschermingswet uit 1998. Uit artikel 1 lid 2 van de nieuwe wetgeving wordt direct duidelijk dat zowel hobbymatig als beroepsmatig vliegen met drones verboden is: “Het is verboden op een zodanige wijze modelvliegtuigen/modelluchtvaartuigen (drones (UAS of RPAS) inbegrepen) te besturen dat deze zich bevinden in of boven het Natura 2000-gebied.”

Het lijkt erop dat de nieuwe wetgeving zo stilletjes mogelijk is ingevoerd, mogelijk in een poging om protest vanuit de sector in de vorm van bezwaarschriften te voorkomen. Die kunnen namelijk tot zes weken na publicatie (24 december aanstaande) worden ingezonden aan de staatssecretaris van Economische Zaken. Inmiddels heeft de Nederlandse tak van de Aircraft Owners and Pilots Association (AOPA), wiens leden eveneens worden getroffen door het besluit, al aangegeven bezwaar te zullen aantekenen.

Geen uitzondering voor beroepsvliegers
Tot op heden werd het gebruik van drones boven Natura 2000-gebieden niet wettelijk gereguleerd. Dat leidde niet lang geleden mede tot vrijspraak van een recreatieve vlieger die bekeurd was omdat hij met zijn drone boven de Oostvaardersplassen vloog. Aangezien niet aangetoond kon worden dat hij opzettelijk de rust van de aanwezige dieren had verstoord, sprak de rechter de man vrij. Waarom men nu ineens meent dat drones wel een verstoring zouden opleveren is een vraagteken. Bovendien is het vreemd dat drones worden geweerd in een gebied waar wel gemotoriseerde pleziervaart is toegestaan.

Nog opmerkelijker is dat er geen mogelijkheidheid is voor beroepsmatige dronevliegers om in de betreffende gebieden te vliegen, overheidsinstanties en natuurorganisaties uitgezonderd. Er is niet voorzien in een uitzonderingsmogelijkheid voor ROC-light of ROC houders. Wellicht is dit mede een gevolg van het feit dat deze wetgeving uit de koker van het ministerie van Economische Zaken komt, terwijl het gebruik van drones normaal gesproken wordt gereguleerd door Infrastructuur en Milieu (waarvan de minister overigens wel mede-indiener is).

Groot deel van Nederland
Een aantal gealarmeerde dronevliegers vreest nu dat het verbod in Zeeland een opmaat is naar een verdere aanpassing van de toegankelijkheidsregeling voor de andere Natura 2000-gebieden in Nederland. Dat zou betekenen dat een groot deel van Nederland tot verboden gebied voor drones wordt verklaard. Er zijn in Nederland 160 van dergelijke gebieden, met een totaal oppervlak van ruim 1,1 miljoen hectare, ofwel 20% van het oppervlak van ons land.

Een dergelijk totaal vliegverbod in alle Natura 2000-gebieden zou buitenproportioneel zijn ten opzichte van hetgeen men wil bereiken, namelijk het voorkomen dat de rust van aanwezige fauna wordt verstoord in deze gebieden. Jurisprudentie toont namelijk aan dat de rechterlijke macht tot aan de Hoge Raad vindt dat drones de natuur niet verstoren. Er lijkt daarnaast totaal geen rekening gehouden te worden met de belangen van recreatieve gebruikers van drones, op plekken waar andere vormen van recreatie wel zijn toegestaan.

Bezwaar maken
Wie bezwaar wil maken tegen de nieuwe wetgeving (let wel: dat moet voor elk afzonderlijk besluit, dus alle 6 de besluiten moeten genoemd worden) kan zich voor 24 december schriftelijk wenden tot het volgende adres:

De Staatssecretaris van Economische Zaken
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
afdeling Juridische Zaken
Postbus 40219
8004 DE Zwolle

Het bezwaar dient te zijn ondertekend en moet ten minste de volgende elementen bevatten:

a) de naam en het adres van de indiener,
b) de dagtekening,
c) een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en
d) de gronden van bezwaar.

Bekijk ook ons voorbeeld van een bezwaarschrift, die je naar eigen inzicht kunt aanpassen, ondertekenen en opsturen.

Zowel Staatsbosbeheer als DARPAS en de DCRO zijn om commentaar gevraagd, maar hebben nog niet gereageerd. Met dank aan Jeroen van Craaikamp voor een aantal aanvullingen. 

Dronefotografie (2016)

8 Comments

Leave a Reply