Omgevingsdienst blijft bij droneverbod meren rond Flevoland

De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi- en Vechtstreek (OFGV) heeft in een schriftelijke reactie op vragen die Dronewatch stelde naar aanleiding van het droneverbod in de Natura 2000-gebieden in Flevoland – qua oppervlak zo’n beetje de helft van de provincie – laten weten door te zullen gaan met het bekeuren van dronevliegers. De uitvoeringsorganisatie beroept zich daarbij op de Wet natuurbescherming.

Wet natuurbescherming

Wie onderstaande beantwoording op onze vragen doorneemt moet helaas concluderen dat de OFGV niet van plan is om dronevliegers enigszins tegemoet te komen: wie boven de vele meren en wateren rond Flevoland wil vliegen moet beschikken over een vergunning, geen discussie mogelijk. Wie geen vergunning heeft kan een boete opgelegd krijgen door een BOA. Deze kan oplopen tot 1.000 euro.

Menig lezer van Dronewatch kan wel begrip opbrengen voor het vermijden van broed- en foerageergebieden, maar een algeheel verbod op drones boven de gehele Natura 2000-zones stuit op veel onbegrip: je mag zelfs niet met een drone vliegen op plekken waar wel pleziervaart mogelijk is of gemotoriseerd verkeer voorkomt, zoals op of rond het IJssel-, Gooi- en Markermeer.

Voor de groen-oranje gemarkeerde gebieden geldt volgens de OFGV een droneverbod

Veel te verstrekkend

Hoe dan ook is een algeheel verbod veel te verstrekkend, iets wat het ministerie van Economische Zaken – toen nog verantwoordelijk voor Natura 2000 – vorig jaar na flink wat protest ook wel inzag na invoering van het Zeeuwse droneverbod. Dat besluit werd gelukkig deels teruggedraaid, waardoor er alsnog met drones gevlogen kan worden boven de deltawateren, enkele kwetsbare gebieden uitgezonderd.

Maar dat was mogelijk een pyrrusoverwinning nu dat drones ook in andere Natura 2000-gebieden in Nederland (en dat zijn er heel veel) vergunningplichtig worden gesteld. Met als gevolg dat een groot deel van het land effectief wordt veranderd in één grote no-fly zone voor drones. Deze beheerplannen zijn de afgelopen jaren achter de schermen opgesteld, zonder enige consultatie van de (professionele) drone-community.

Verdere jurisprudentie

Of handhaving op basis van de Wet natuurbescherming gaat werken is echter nog maar de vraag: een politierechter heeft eerder bepaald dat verstoring van de natuur zeer moeilijk aangetoond kan worden. Een dronevlieger die bekeurd werd voor het vliegen boven de Oostvaarderplassen hoefde zijn boete uiteindelijk niet te betalen. Mogelijk dat de OFGV er daarom voor kiest om te handhaven op het bezit van een vergunning, iets wat wat ter plekke geconstateerd kan worden.

Wij vrezen dat het moet aankomen op aanvullende jurisprudentie, wil er eindelijk meer duidelijkheid komen over dit dossier. Ook is het zaak dat belangenorganisaties als KNVvL en DARPAS zo snel mogelijk in overleg gaan met de beleidsmakers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over het feit dat de Natura 2000-restricties niet terug te vinden zijn in de regelingen voor recreatief en professioneel dronegebruik, en dat een algeheel verbod op dronevluchten boven de volledige gebieden veel te verstrekkend is.

Vergunningstraject geen optie

Voor mediabedrijven die een drone willen inzetten voor het maken van foto- of video-opnamen – de meest gebruikte professionele toepassing van drones – is het aanvragen van een vergunning overigens geen optie; er gaan weken over zo’n proces, terwijl men in verband met de weersomstandigheden vaak slechts 1 of 2 dagen van tevoren weet of en waar er gedraaid gaat worden. Wij kunnen dit uit eigen praktijk bevestigen, zoals ook bij onderstaand voorbeeld het geval was.

Deze drone-opname bij de IJsselmeerdijk (pal langs de A6 en nabij windmolens) zou volgens de interpretatie van de OFGV illegaal zijn. Foto: Wiebe de Jager

Beantwoording vragen door de OFGV

1. Waar in de Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen (voor professionals) of in de Regeling modelvliegen (voor recreatieve vliegers) kunnen we terugvinden dat er niet in Natura 2000-gebieden gevlogen mag worden?

“Het verbod op vliegen zonder vergunning boven Natura 2000 gebieden is opgenomen in de Wet natuurbescherming. Daarin staat dat men zonder vergunning geen activiteiten mag uitvoeren in Natura 2000 gebieden die verstoring kunnen geven. Zie ook https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/drone/vraag-en-antwoord/vliegen-met-drone.”

2. Waar in het AIP/AIS – de officiële bron van informatie over het gebruik van het luchtruim – kunnen dronevliegers terugvinden dat ze niet met een drone boven de betreffende meren en plassen mogen vliegen?

“Zie antwoord vraag 1.”

3. Op basis van welk mandaat denkt u luchtruimrestricties te kunnen invoeren, terwijl dit volgens de luchtvaartwet voorbehouden is aan de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Defensie? Hierbij rekening houdend met het het feit dat hogere regelgeving (nationale wetgeving) voor lagere regelgeving (zoals een apv) gaat?

“De provincie is bevoegd gezag voor de Wet natuurbescherming.”

4. Op basis van welk mandaat denkt de provincie vergunningen te kunnen afgeven voor het vliegen met drones boven de Natura 2000-gebieden in Flevoland?

“Zie antwoord vraag 3.”

5. Hoe denkt u moedwillige verstoring van de natuur door drones te kunnen aantonen als zelfs een politierechter een dergelijke overtreding niet te bewijzen acht?

“Het toezicht van de OFGV bestaat uit het controleren of dronevliegers die vliegen boven Natura 2000 gebied daarvoor een vergunning hebben.”

6. Waaruit blijkt dat drones een risico vormen voor de instandhouding van sommige soorten, zoals u op uw eigen website schrijft? Welke onderzoeken liggen ten grondslag aan deze bewering?

“Zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/drone/vraag-en-antwoord/vliegen-met-drone.”

7. Zijn de handhavende BOAs überhaupt als opsporingsambtenaar aangewezen voor de luchtvaartwet? Beschikken zij over de apparatuur om gevalideerde geluidsmetingen uit te voeren om een eventuele claim van verstoring te kunnen onderbouwen?

“De provincie is bevoegd gezag voor de Wet natuurbescherming. De BOA’s van de OFGV zijn aangewezen om toezicht te houden op de Wet natuurbescherming.”

(coverfoto: Marieke Kuijjer, CC-BY-SA)

Avatar foto

Wiebe de Jager

Wiebe de Jager (@wdejager) is oprichter van Dronewatch en auteur van de boeken Dronefotografie en Dronevideo's maken. Wiebe is A1/A2/A3 gecertificeerd dronepiloot en beschikt over een exploitatievergunning voor de Specific categorie.

7 gedachten over “Omgevingsdienst blijft bij droneverbod meren rond Flevoland

 • 5 mei 2018 om 13:08
  Permalink

  “Groen-oranje”? Dus bijvoorbeeld het gehele Markermeer- en IJsselmeergebied? Tsss… Ze zijn van het padje, die Provincialen van OFGV.

  Beantwoorden
 • 5 mei 2018 om 18:35
  Permalink

  Antwoord OFGV op Vraag “Het verbod op vliegen zonder vergunning boven Natura 2000 gebieden is opgenomen in de Wet natuurbescherming. Daarin staat dat men zonder vergunning geen activiteiten mag uitvoeren in Natura 2000 gebieden die verstoring kunnen geven.”
  In die aangehaalde Wet Natuurbescherming op http://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/2017-09-01 staat iets anders, namelijk: “ernstige verstoring van de rust” en/of “opzettelijk […] storen” van (broedende) vogels” en/of
  “Het is verboden zonder vergunning […] handelingen te verrichten die gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor een Natura 2000-gebied de kwaliteit van de natuurlijke habitats of de habitats van soorten in dat gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor dat gebied is aangewezen.”
  Er moet dus echt sprake zijn van ‘ernstige’ verstoring of van een ‘significant’ verstorend effect of zelfs ‘opzettelijk’ verstoren.
  Op 12 september 2016 is in een vergelijkbare zaak uitspraak gedaan door de Politierechter in Haarlem. Ondanks het feit dat een boswachter tal van wegrennende beesten zou hebben opgemerkt, achtte de rechter opzet niet bewezen.
  http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2016:4968
  In de Wet lees ik dat de ik alleen een Vergunning nodig zou hebben, als aktiviteiten boven zo’n Natura 2000-gebied een ‘significant verstorend effect’ zou hebben. Dat was eerder niet bewijsbaar.

  Bij 6 geeft OFGV geen antwoord op de gestelde vraag (“Waaruit blijkt dat drones een risico vormen voor […] sommige soorten?”). Het antwoord luidt: “Voor vluchten boven Natura 2000 gebieden (beschermde natuurgebieden) heeft u een vergunning nodig. U kunt deze aanvragen bij de provincie”. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/drone/vraag-en-antwoord/vliegen-met-drone
  Maar dat lijkt de enige; het is mij nog niet gelukt, om Regelgeving te vinden, waarin zou staan dat er een vergunning nodig zou zijn om boven N2000-gebieden van OFGV te vliegen, anders dan de eerder aangehaalde tekst in de Wet Natuurbescherming, waar alleen melding wordt gemaakt van een benodigde vergunning, bij ‘ernstige/significante verstoring’. En daarover bestaat toch al jurisprudentie?

  Verder heb ik het bijgevoegde kaartje bestudeerd. Ik neem maar aan dat dat kaartje van OFGV komt? Da’s een vreemde kaart, temeer omdat het lijkt alsof je nergens boven/rond het IJsselmeer en/of het Markermeer zou mogen vliegen? Bijvoorbeeld ook niet aan de Markermeer-kust van Noord-Holland, bij Voldendam/Marken? Het lijkt me dat Flevoland en Gooi & Vechtstreek (OFGV) daar geen zeggenschap over hebben.

  Beantwoorden
 • 5 mei 2018 om 20:43
  Permalink

  Zoals Wiebe zelf al schrijft is het vreemd dat gemotoriseerde vaarten wel zijn toegestaan. Uit ervaring weet ik dat in sommige Natura 2000 gebieden (zoals ’t Twiske in Noord-Holland, waar dus ook een drone verbod geldt gelet op de “Wet natuurbescherming”) juist bijzonder veel verstoort worden door mensen op brommers/scooters, gemotoriseerde bootjes, picknickers, spelende kinderen, zwemmers, muziek, fotografen die rustig van de gebaande af gaan. Dat gebeurt in veel grotere mate, veel dichterbij de dieren en veel luider en verstorender dan af en toe een drone. De provincie gebruikt dus een onzin-argument om dronevliegers te weren. Als ze die wet echt zo interpreteren zoals ze doen voor dronevliegers moeten ze die gebieden helemaal afsluiten voor iedereen. En dat doen ze niet omdat dat niet mag en omdat dat financieel niet te doen is.

  Beantwoorden
 • 7 mei 2018 om 13:53
  Permalink

  Als je de Wet Natuurbescherming er op naleest, heeft de Omgevingsdienst geen poot om op te staan zoals Vranz duidelijk laat zien. Met het antwoord aan Dronewatch maken ze zich er wel erg gemakkelijk van af. Als je alleen controleert of iemand een vergunning heeft zonder er over na te denken of die vergunning wel nodig is ben je niet handig bezig. Misschien beseft de Omgevingsdienst FGV dat inmiddels ook, want de gewraakte aankondiging hebben zij inmiddels van hun site verwijderd.
  Ik probeer al jaren aan te tonen dat je in Nederland prima kunt vliegen boven natuurgebieden zonder de natuur te verstoren, als je maar met een aantal zaken rekening houdt (zoals: niet te laag vliegen, rekening houden met broedseizoen, meest kwetsbare gebieden vermijden, bij dieren uit de buurt blijven en nadenken over je opstijglocatie).

  Beantwoorden
 • 13 mei 2018 om 16:15
  Permalink

  Het moment lijkt me nu gekomen om namens alle drone-piloten die bij drone-watch zijn aangesloten
  naar de tweede kamer een petitie te sturen, waarin wordt voorgesteld om het kabinet op korte termijn voor te stellen mijn een wetsvoorstel te komen om regels vast te stellen die op rationele wijze zijn bedoeld om op RATIONELE wijze rekening te houden met de belangen van drone-vliegers, die de wettelijke regels en de natuurwaarden WEL willen respecteren.
  Daarin zullen ook duidelijke wettelijke bepalingen moeten worden opgenomen die het drone-vliegen bij en boven natura-2000 gebieden onder duidelijke voorwaarden mogelijk moeten maken.
  Verder mogen daarin wat mij betreft ook flinke boetes worden opgenomen voor personen die blijkbaar uit de recente dagbladen nog steeds niet het besef op kunnen brengen, dat het vliegen dicht in de buurt van VERKEERSVLIEGTUIGEN tot zeer ernstige veiligheidsrisico’s kan leiden voor de betrokken vliegtuigen EN voor de drone-piloot zelf!!
  Ook in deze kwestie mogen de belangen van de drone-piloten met verantwoordelijkheidsgevoel niet aan de kant worden geschoven voor maatregelen die ingegeven worden door ambtelijk denken zonder gevoel voor nuancering, zoals nu blijkt uit de verordening in Flevoland. Blijkbaar heeft men in die omgevingsdienst gedacht: als we een verbod koppelen aan een vergunning zijn we af van het moeten behandelen en wegen van klachten van burgers, die ten onrechte menen dat een drone die in hun buurt vliegt een directe aantasting betekent van hun privacy of dat een drone die met verstand wordt gevlogen boven natura 2000 gebieden tot klachten kan leiden en DUS moet worden voorkomen.
  En laten we niet vergeten dat milieu-organisaties vrijwel altijd geneigd zij om uitsluitend vanuit hun eigen afwegingen het gedrag van anderen te beoordelen. We hebben toch niet voor niets een parlement en een regering, die boven de beoordelingsmethoden van natuurorganisatie en geagiteerde burgers moeten kunnen staan?

  Beantwoorden
 • 2 juli 2018 om 06:58
  Permalink

  Is de petitie al ergens te vinden Wiebe?

  Je doet goed werk .

  Jur

  Beantwoorden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

Open nieuwsbrief aanmeldformulier