EU droneregels: in welke categorie kom je terecht?

Vanaf 31 december 2020 vervalt het onderscheid tussen hobbyvliegers en professionele dronepiloten. In plaats daarvan worden de Open, Specific en Certified categorieën in het leven geroepen. Niet wie er vliegt is dan van belang, maar het risico dat uitgaat van de vlucht. In deze eerste editie van onze artikelserie over de Europese drone-regelgeving staan we stil bij de vraag hoe je kan bepalen met welke (sub)categorie je waarschijnlijk te maken krijgt.

Open categorie: drie subcategorieën

Dit artikel werd mede mogelijk gemaakt door Space53

Het merendeel van de recreatieve dronepiloten, modelvliegers en ROC-light houders zal terecht gaan komen in de Open categorie. Deze is weer onderverdeeld in drie risicocategorieën: A1, A2 en A3. Wie buiten de beperkingen van deze subcategorieën wil vliegen, komt automatisch terecht in de Specific categorie of zelfs de Certified categorie. Dat betreft dan met name de huidige ROC vergunninghouders.

In de toekomst krijgen alle drones die je kant en klaar koopt een nieuw soort CE productlabel, met de aanduiding C0 tot en met C4. Dit label helpt je om te bepalen in welke categorie je terecht komt en welk examen je moet doen. Let wel: geen van de drones die op het moment van schrijven verkocht worden hebben zo’n Cx CE label. Voor bestaande drones gaat een overgangsregeling van twee jaar gelden.

Hieronder worden de drie subcategorieën van de Open categorie in grote lijnen toegelicht. In welke subcategorie jij op 31 december 2020 terecht gaat komen is afhankelijk van je (huidige of toekomstige) drone en de vraag waar je ermee wilt gaan vliegen. De tabel verderop helpt je bij het bepalen van de categorie.

Open subcategorie A1: boven mensen vliegen

Dronevluchten die uitgevoerd worden in subcategorie A1 mogen alleen worden uitgevoerd met drones die zeer weinig risico opleveren voor mensen op de grond, bijvoorbeeld omdat ze heel licht zijn of dusdanig geconstrueerd zijn dat het risico op letsel minimaal is in geval van een crash. Vliegen boven mensenmenigten is echter nooit toegestaan.

In bijna alle gevallen moet de dronepiloot (of het bedrijf dat de drone inzet) zich registreren. Bij drones boven de 250 gram moet je ook een online theoriecursus en -examen doorlopen, bestaande uit 40 meerkeuzevragen. Drones waarmee in deze categorie wordt gevlogen mogen maximaal 900 gram wegen (of 500 gram, als je drone nog geen Cx CE label heeft).

Open subcategorie A2: in de buurt van mensen vliegen

De A2 subcategorie is bedoeld voor drones met een maximaal gewicht van 4 kg (of maximaal 2 kg als je drone nog geen Cx CE label heeft) en die aan een aantal technische standaarden voldoen. Je moet minimaal 30 meter afstand horizontaal aanhouden ten opzichte van mensen op de grond (50 meter bij gebruik van huidige drones). Toekomstig verkochte drones die beschikken over een slow speed mode mogen mensen tot op 5 meter naderen.

In alle gevallen moet de operator zich registreren en naast de verplichte online opleiding+toets moet men ook een aanvullend examen doorlopen. Ook moet je verklaren dat je enige praktijkervaring hebt opgedaan, maar dat wordt verder niet getoetst.

Open subcategorie A3: ver weg van mensen vliegen

Categorie A3 is bedoeld voor zwaardere (zelfbouw)drones tot 25 kg, modelvliegers en FPV racers. Je moet minstens 150 meter afstand aanhouden van mensen en bebouwing. Na 1 januari 2024 vallen alle drones die geen C0 t/m C4 CE label in deze categorie (uitgezonderd drones <250 gram, die blijven in A1). Registratie van de piloot of organisatie en de online kennistoets bestaande uit 40 vragen zijn verplicht.

Algemene voorwaarden voor het vliegen in de Open categorie

In alle gevallen moet je binnen de Open categorie aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je moet jezelf registreren als dronepiloot als je vliegt met een drone die meer weegt dan 250 gram of als deze voorzien is van een camera waarmee je opnamen kunt maken (de drone zelf hoeft niet geregistreerd te worden). In het geval van speelgoeddrones geldt de registratieplicht niet;
 • Je moet een theoriecursus volgen als je drone meer weegt dan 250 gram, die resulteert in een EU dronebewijs met een geldigheid van 5 jaar;
 • Het online basisexamen voor categorieën A1-A3 telt 40 meerkeuzevragen. Als je in de A2 subcategorie wilt gaan vliegen komt daar een extra examen met 30 vragen bij;
 • De maximale vlieghoogte is 120 meter. Hoger (bijvoorbeeld bij een gebouw of object) mag alleen mits niet hoger dan 15 meter / verder dan 50 meter van dat gebouw of object en met toestemming van de gebouweigenaar/objectbeheerder;
 • Je moet de drone altijd in het zicht houden;
 • Het is niet toegestaan om buiten de daglichtperiode te vliegen (dat vloeit voort uit de Nederlandse luchtverkeersregels);
 • Je mag niet vliegen in een straal van 3 km rondom kleine vliegvelden (1,2 km in het geval van helihavens) en in CTR gebieden;
 • Je moet rekening houden met de privacy van mensen die mogelijk herkenbaar in beeld komen;
 • Je moet zorgen dat je aansprakelijkheidsverzekering (avp) ook dekking biedt voor schade of letsel veroorzaakt door drones (ga dit na bij je verzekeraar);
 • Als dronepiloot ben je minimaal 16 jaar oud, tenzij je vliegt met een speelgoeddrone of zelfbouwtoestel <250 gram. Met zwaardere drones vliegen mag wel, maar alleen mits een begeleider toezicht houdt en je de theorie-opleiding die geldt voor de betreffende categorie doorlopen hebt;
 • De afstand die je moet aanhouden ten opzichte van mensen is afhankelijk van het gewicht van je drone (zie onderstaande tabel);
 • Na 1 januari 2024 moeten alle nieuw verkochte drones voorzien zijn van een Cx CE label met aanvullende producteisen. Met drones >250 gram zonder zo’n Cx CE label mag je na deze datum alleen nog in de A3 categorie vliegen;
 • Je mag in andere EU lidstaten vliegen, onder dezelfde condities als in eigen land. Neem dus je EU dronebewijs mee op reis!
Gebruik deze tabel om te bepalen of je in de A1, A2 of A3 subcategorie terecht komt. (klik voor vergroting – laatste update: oktober 2020)

Specific categorie

Voor dronevluchten die niet passen binnen de beperkingen van de Open categorie is er de Specific categorie. Denk aan vluchten buiten het zicht (BVLOS), met drones die zwaarder zijn dan 25 kg, als je hoger wilt vliegen dan 120 meter, in zones met beperkingen voor vliegers in de Open categorie of voor operaties in de bebouwde kom nabij mensen of met drones van meer dan 4 kg.

Drone-operators die In deze categorie willen opereren zullen moeten kunnen aantonen dat ze hun specifieke type operaties veilig kunnen uitvoeren op basis van opleidingen, (standaard)procedures en risicoanalyses. De uitkomsten van deze risicoanalyses schrijven vervolgens voor welke mitigerende maatregelen moeten worden genomen om de betreffende vluchten veilig uit te kunnen voeren.

De meeste organisaties die momenteel onder een volledig ROC vliegen zullen naar het zich laat aanzien gaan vliegen in de Specific categorie. Hun huidige operationele handboeken, opleidingen, eventuele standaardscenario’s en toestelkeuringen volstaan in veel gevallen als mitigerende maatregelen zoals die vereist worden in de Specific categorie.

Certified categorie

De EU regelgeving voorziet tot slot ook nog in een categorie voor dronevluchten met een zeer hoog risico. Denk aan drones die pakketjes of zelfs personen vervoeren. Dergelijke operaties komen terecht in de Certified categorie. De eisen die aan bedrijven gesteld worden die in deze categorie actief willen worden zijn zeer streng, te vergelijken met de eisen aan bemande luchtvaart.

ROC-light en ROC nog een jaar geldig

Ben je op 31 december 2020 in het bezit van een ROC-light ontheffing of ROC vergunning? Dan kun je nog een jaar – dus tot en met 31 december 2021 – doorvliegen conform de operationele voorwaarden zoals die nu ook op jouw organisatie van toepassing zijn. Daarna verliezen deze nationale ontheffingen en vergunningen hun waarde.

Voor ROC operators geldt dat de Inspectie Leefomgeving en Transport in de tussentijd hun huidige privileges zal ‘omzetten’ naar de Europese situatie.

Disclaimer
Aan de informatie in dit artikel kunnen geen rechten ontleend worden. De informatie in dit artikel betreft een interpretatie van de Europese verordeningen 2019/947 en 2019/945.


Interview met Bob Rietveld van Space53-partner Float 360

Hoe kijken drone-operators, fabrikanten en andere betrokkenen aan tegen de aankomende regelgeving? In deze artikelserie over de Europese drone-regelgeving laten we steeds een andere partner uit het Space53-netwerk aan bod. In deze aflevering komt Bob Rietveld van Float 360 aan het woord.

Wat doet Float 360?

“Float 360 is sinds 2012 actief als drone-operator. Sinds 2015 vliegen we met een ontheffing die later is omgezet naar een ROC. De komst van het ROC-light voelde in het begin wat oneerlijk gezien de tijdsinvestering, energie en kosten die in het ROC zijn gaan zitten. Zeker op het vlak van videoproductie kregen we ineens veel concurrentie van de ROC-light vliegers. Dat heeft ertoe geleid dat Float 360 in de afgelopen jaren zich steeds meer is gaan specialiseren in andere toepassingen.”

Op wat voor toepassingen richt het bedrijf zich nu?

“We zijn meer de kant op gegaan van inspectie, mapping, volumetrie, fotogrammetrie, optische en thermische inspecties. Float 360 heeft daarvoor partnerships gesloten met andere bedrijven. Zo werken we veel samen met DronExpert, een prachtig bedrijf in Twente dat toepassingen voor drones ontwikkelt en levert. Float 360 vliegt met de nieuwste toestellen van DronExpert die voor verschillende toepassingen ingezet kunnen worden.

Verder werkt Float 360 nauw samen met Aeret uit Brabant voor de verwerking van de gegenereerde data. Deze mooie samenwerking levert veel bijzondere en uiteenlopende projecten op. Denk hierbij aan wildtellingen in Natura 2000-gebieden, het opsporen van nesten van de Aziatische Hoornaar en volumemetingen voor grondreinigingsbedrijven. Maar ook voor de gemeenten Enschede en Hengelo, crowd control-vluchten tijdens de Conrad Twente rally waarbij we ook op twee locaties een aantal nachtvluchten mochten uitvoeren.”

Hoe hebben jullie die nachtvluchten geregeld?

“Dit was mogelijk dankzij een speciale projectontheffing van ILenT. Daarbij wil ik de geweldige samenwerking met de inspecteurs van ILenT benadrukken. Zij dachten echt met ons mee om deze pilot te kunnen uitvoeren. Via dit project is Float 360 vorig jaar partner geworden van Space53, een bijzondere publiek private samenwerking voor nationale en internationale partijen. Space53 beschikt over een vliegveld, een veiligheidscampus en bijzondere buiten- en binnenruimtes om onbemande systemen te onderzoeken en te testen.”

Tot slot: hoe denken jullie over de Europese drone-regelgeving?

“Float 360 ziet de komst van de Europese wetgeving als ROC-houder zeer positief. Wij gaan ervan uit dat door het verschil tussen de Open en Specific categorieën onze investeringen in het ROC zich beter terug laten verdienen, omdat er een duidelijk verschil in bevoegdheden komt. Onze vluchten zullen vooral in de Specific categorie vallen waardoor we ons met onze ervaring en professionaliteit kunnen onderscheiden van anderen die alleen vluchten in de Open categorie mogen uitvoeren. We hebben daar hoge verwachtingen van en hopen dat dit voor ons ook op zakelijk gebied meer mogelijkheden en concurrentievoordeel gaat bieden.

Daarnaast verwacht ik op Europees niveau meer mogelijkheden. Per slot van rekening wonen wij hier aan de Duitse grens en ook in Duitsland gaan ze straks met deze regelgeving vliegen. Ook over de grens kunnen we ons als uitvoerder van complexe vluchten in de Specific categorie onderscheiden. Natuurlijk hebben we wij ook vragen over hoe het er uiteindelijk uit gaat zien en hoe de transitie verloopt van onze huidige bevoegdheden naar de Europese. En in die zin maak ik me wel een beetje zorgen hoe dit vanuit de overheid allemaal geregeld gaat worden, zeker omdat de inspectie veel te weinig mensen op dit dossier heeft zitten. Het wordt een spannend jaar wat dat betreft, maar Float 360 is er klaar voor.”

Avatar foto

Wiebe de Jager

Wiebe de Jager (@wdejager) is oprichter van Dronewatch en auteur van de boeken Dronefotografie en Dronevideo's maken. Wiebe is A1/A2/A3 gecertificeerd dronepiloot en beschikt over een exploitatievergunning voor de Specific categorie.

78 gedachten over “EU droneregels: in welke categorie kom je terecht?

 • 17 januari 2020 om 15:09
  Permalink

  Hoe kan het dat de eisen aan de piloot in A3 lager zijn dan in A2🤔

  Beantwoorden
  • Avatar foto
   17 januari 2020 om 15:17
   Permalink

   Simpel: in categorie A3 vlieg je per definitie op ruime afstand van mensen, dus is het risico van de vlucht lager.

   Beantwoorden
  • 19 januari 2020 om 20:24
   Permalink

   Hoi Wiebe,
   In de tabel staan modelvliegtuigen > 2 kg.
   Weet je waar de toestellen onder de 2 kg onder vallen?

   Beantwoorden
   • Avatar foto
    20 januari 2020 om 08:17
    Permalink

    Kijk nog even goed naar de tabel: daarin zie je dat modelvliegtuigen tot 2 kg tot 30-6-2022 in A2 vallen, daarna in A3.

    Beantwoorden
    • 22 januari 2020 om 13:00
     Permalink

     Ah sorry, daar had ik overheen gekeken!
     Mijn excuses en bedankt voor je reactie!

     Beantwoorden
 • 17 januari 2020 om 15:38
  Permalink

  Kijk, dit maakt het al een stuk duidelijker! Bedankt voor dit overzicht!
  Ik zal het nog eens een paar keer doorlezen om het goed te begrijpen.

  Val je met een modelvliegtuig altijd in categorie A3? Er staat > 2kg. Weet je ook waar de vliegtuigen onder de 2 kilo terecht komen?

  En met de toestellen die op dit moment op de markt zijn, mag je door blijven vliegen, maar je komt dan in categorie A3 terecht en zult dus ook de 40 vragen examen moeten afleggen.

  En met C2 toestellen bepaal je dus d.m.v. hoe je die toepast, of je op dat moment volgens open categorie A2 of A3 vliegt en zul je ook de daarbij behorende certificering moeten hebben?

  Beantwoorden
 • 17 januari 2020 om 17:50
  Permalink

  Ik ben in het bezit van een MLA brevet voor de kleine luchtvaart. Daaraan gekoppeld zit ook het theoretische brevet MLA-GA. Moet ik nu voor de drone, DJI Mavic 2 zoom ook theoretisch examen doen? Of is het theoretisch brevet al voldoende?

  Beantwoorden
  • Avatar foto
   17 januari 2020 om 18:27
   Permalink

   Ja, je zult dan ook het EU dronebewijs moeten halen. Daarin komen namelijk als het goed is dronespecifieke onderwerpen aan de orde die je niet hebt meegekregen in je MLA-GA. Maar een goede basis is het natuurlijk wel 😉

   Beantwoorden
 • 17 januari 2020 om 18:04
  Permalink

  wanneer mag je nu drone-foto’s en video’s nog commercieel gebruiken?

  Beantwoorden
  • Avatar foto
   17 januari 2020 om 18:28
   Permalink

   Na 1 juli 2020 maakt het niet meer uit of je commercieel of recreatief met je drone vliegt. Beelden verkopen is dus geen probleem, zo lang je je maar houdt aan de operationele beperkingen van de categorie waarin je valt.

   Beantwoorden
   • 18 januari 2020 om 13:23
    Permalink

    Wiebe ik heb mijn drone fc 40 al 5 jaar ik ben van 1947 moet ik dan ook al die onzin doen ?.ik vlieg altijd vrij van huizen en mensen op open velden is daar ook nog een regeling voor of moet ik hem doormidden zagen voor mij is het gewoon hobby die enkele keer dat ik eens vlieg

    Beantwoorden
    • Avatar foto
     18 januari 2020 om 15:09
     Permalink

     Je zult in ieder geval het basis theorie-examen moeten gaan doen, net als iedereen. Ook moet je jezelf gaan registreren. En dan kun je dus in categorie A3 doorvliegen met je FC 40.

     Beantwoorden
 • 18 januari 2020 om 20:41
  Permalink

  Beste Wiebe,

  Ik ben in het bezit van de Mavic pro 2 en wil commercieel gaan vliegen. Is het na juli 2020 nog wel verplicht je Drone te laten registreren als luchtvaartuig? En hoe zit het met het verplicht verzekeren zoals dit nu geld bij commerciële vluchten?

  Vast bedankt voor je reactie en de complimenten voor het delen van je informatie op deze overzichtelijke en voor de dronevliegers onmisbare site.

  Beantwoorden
  • Avatar foto
   18 januari 2020 om 21:26
   Permalink

   Hoi Ton, na 1 juli mag je gewoon commercieel gebruik maken van je M2P. De drone registreren is niet nodig. Wel moet je een theorie-examen doen en jezelf als dronepiloot registreren. Je komt met deze drone in de A2 categorie terecht. Qua verzekeren moet je algemene WA verzekering schade of letsel veroorzaakt door drones dekken. Een speciale luchtvaartverzekering is niet meer nodig dan.

   Beantwoorden
   • 18 januari 2020 om 22:24
    Permalink

    na 1 juli 2022 is het een klasse A3 drone geworden, dan is het en heel ander verhaal.

    Beantwoorden
 • 20 januari 2020 om 17:33
  Permalink

  Betekenen de nieuwe regels dat je je huidige drone (in mijn geval Mavic Pro 1) na juli 2022 kan inleveren bij het inzamelpunt voor oude elektronica?

  Beantwoorden
  • Avatar foto
   20 januari 2020 om 18:45
   Permalink

   Nee, de nieuwe regels betekenen dat je na 1 juli 2022 met je Mavic Pro alleen nog kunt vliegen in de A3 categorie. Zie ook de tabel.

   Beantwoorden
 • 22 januari 2020 om 14:53
  Permalink

  Best Wiebe,

  Ik ben in het bezit van een DJI Mavi 2 Zoom en val vanaf 1 Juli tot 30 juni 2022 onder C2 – A2
  Na 30 juni 2022 zal dat C2 – A3 worden. Moet je dan weer opnieuw examen doen? De eisen van A3 zijn tenslotte lager dan die van A2.

  Beantwoorden
  • Avatar foto
   23 januari 2020 om 11:02
   Permalink

   Voor Open categorie A2 moet je 2 examens doen: 1 online examen bestaande uit 40 vragen en een schriftelijk examen bestaande uit 30 vragen. Je ontvangt dan twee EU dronebewijzen. Als je daarna in A3 wilt gaan vliegen dan hoef je niet opnieuw examen te doen: het eerste EU dronebewijs volstaat.

   Beantwoorden
 • 24 januari 2020 om 13:18
  Permalink

  Hoi Wiebe,

  Allereerst bedankt voor de heldere uitleg!

  De Mavic 2 zoom weegt op papier 904 gram terwijl de grens voor een C1 op 900 gram ligt. 4 á 5 gram gewicht besparen zal wel lukken door bijvoorbeeld een aantal onderdelen te vervangen voor Carbon of de drone op een andere lichter te maken. En andersom: als je een drone hebt van net onder de 900 gram en je doet er bijvoorbeeld verlengende pootjes aan je onderstel om in hoger gras op te stijgen of je haakt er nog even een GoPro aan vast.

  Vraag is van welk gewicht wordt uitgegaan en of hierin op de een of andere manier is voorzien dat dit bijvoorbeeld door “type goedkeuring” is geregeld.

  Edgar

  Beantwoorden
  • Avatar foto
   24 januari 2020 om 13:37
   Permalink

   Het gaat in principe volgens de MTOW zoals opgegeven in de handleiding. Die verandert dus niet als je een paar gram van een onderdeel weet af te schaven…

   Beantwoorden
 • 27 januari 2020 om 11:23
  Permalink

  Beste Wiebe,
  hierboven staat: Als dronepiloot ben je minimaal 16 jaar oud, tenzij je vliegt met een speelgoeddrone of zelfbouwtoestel <250 gram.
  Hoe zit het met de minimumleeftijd indien je een C0 categorie toestel met camera hebt of bv een DJI Mavic Mini (< 250 gram, met camera, geen zelfbouw)?
  Mag dat ook bestuurd worden door een piloot jonger dan 16 jaar?

  Beantwoorden
  • Avatar foto
   27 januari 2020 om 11:33
   Permalink

   Hallo Jolande, ik citeer hieronder de EU verordening 2019/947 aangaande de minimumleeftijd van piloten op afstand:

   “1. De minimumleeftijd van piloten op afstand die UAS exploiteren in de categorieën “open” en “specifiek” bedraagt 16 jaar.

   2. Er geldt geen minimumleeftijd voor piloten op afstand:
   a) die vluchten uitvoeren in subcategorie A1, zoals gespecificeerd in deel A van de bijlage bij deze Verordening, met een UAS van klasse C0, zoals gedefinieerd in deel 1 van de bijlage bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/945, welke speelgoed is in de zin van Richtlijn 2009/48/EG;
   b) voor UAS met een maximale startmassa van minder dan 250 g die door particulieren zijn gebouwd;
   c) als zij vluchten uitvoeren onder rechtstreeks toezicht van een piloot op afstand die voldoet aan lid 1 en artikel 8.

   3. Lidstaten mogen de minimumleeftijd verlagen op basis van een risicogebaseerde benadering, waarbij rekening wordt gehouden met specifieke risico’s die verband houden met de vluchtuitvoeringen op hun grondgebied:
   a) met hoogstens vier jaar voor piloten op afstand die vluchten uitvoeren in de categorie “open”;
   b) met hoogstens twee jaar voor piloten op afstand die vluchten uitvoeren in de categorie “specifiek”.

   4. Als een lidstaat de minimumleeftijd voor piloten op afstand verlaagt, mogen die piloten alleen een UAS exploiteren op het grondgebied van die lidstaat.

   5. De lidstaten mogen in de overeenkomstig artikel 16 toegekende vergunning een andere minimumleeftijd vaststellen voor piloten op afstand die vluchten uitvoeren in het kader van modelluchtvaartuigclubs of -verenigingen.”

   Beantwoorden
 • 27 januari 2020 om 21:16
  Permalink

  Beste Wiebe,
  bedankt voor je snelle antwoord. De tekst is voor mij ingewikkeld, ik snap het niet helemaal.
  Mag mijn zoon van 13 met de nieuwe regelgeving nu wel of niet zelfstandig met een DJI Mavic Mini vliegen of mag hij dat alleen onder toezicht van een piloot > 16 jaar?
  Hartelijke groet, Jolande

  Beantwoorden
  • Avatar foto
   28 januari 2020 om 08:47
   Permalink

   Hi Jolande, het is ook taaie kost inderdaad. Zoals het er nu naar uit ziet mag hij met de Mavic Mini alleen onder toezicht van iemand van >16 jaar vliegen. Het zou kunnen dat de minimumleeftijd voor dronepiloten in Nederland nog verlaagd wordt, maar daar is op dit moment nog geen duidelijkheid over.

   (De Mavic Mini heeft geen C0 CE label en er is ook geen sprake van zelfbouw, vandaar.)

   Beantwoorden
   • 22 mei 2020 om 15:31
    Permalink

    Hallo 🙂

    De Mavic Mini weegt op papier 249 gram, dus dan maakt de leeftijd van de bestuurder niet uit:
    “Als dronepiloot ben je minimaal 16 jaar oud, *tenzij je* vliegt met een speelgoeddrone of zelfbouwtoestel <250 gram."

    Groet,

    Ralf

    Beantwoorden
    • 11 maart 2022 om 19:54
     Permalink

     Tja. Is echt nog steeds onduidelijk of je nou een minimum leeftijd moet hebben of niet voor het besturen van een drone van minder dan 250 gram. Fijn heel veel lezen en eindigen met dezelfde vraag ;-).

     Beantwoorden
   • 25 mei 2020 om 15:07
    Permalink

    Er klopt toch iets niet in de tabel (denk ik):
    1) Mavic Mini moet bij het vakje met de DJI Ryze Tello staan:
    – immers, deze Mavic Mini (249 Gr. TOW, MTOW nergens door fabrikant gepubliceerd en het is het gepubliceerde door de fabrikant dat bepalend is voor de klassificatie)
    – heeft een camera, maar volgens de regulering rond “speelgoed” (zie https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0947&qid=1585043409466&from=EN%23d1e372-45-1#d1e678-45-1 (Artikel 4)) valt de Mini onder ‘speelgoed met camera’ (Richtlijn 2009/48/EG).

    2) de laatste kolom klopt niet helemaal: speelgoed, mét camera moet zich niét registreren. Drones met camera wel. Er dient dus bij het 1e vakje in de laatste kolom nog een onderscheid komen.

    Allemaal heel verwarrend allemaal, en ik kan me nog steeds vergissen hoor, maar het is even wat zoeken.

    Beantwoorden
    • Avatar foto
     25 mei 2020 om 16:36
     Permalink

     Nou… de laatste keer dat ik het ministerie van IenW sprak, nam men de stelling in dat de MTOW van de Mavic Mini wel degelijk boven de 250 gram ligt, en dat de drone dus als zodanig in de tabel ingedeeld zou moeten worden (ook al geeft DJI alleen een TOW op, geen MTOW). Ik probeer nog zwart op wit te krijgen wat het nu wordt. Maar een speelgoeddrone is het zeker niet, hoe kom je daarbij?

     Je hebt gelijk over de categorie ‘speelgoed’, dat daarvoor geen registratieplicht geldt. Alleen valt speelgoed eigenlijk een beetje buiten de scope van Dronewatch. Om de tabel niet nog complexer te maken dan deze al is, is ervoor gekozen om speelgoeddrones buiten beschouwing te houden.

     Beantwoorden
     • 29 mei 2020 om 12:05
      Permalink

      Wat Stefan zegt, denk ik, is dat de Mavic Mini, met (1) zijn gewicht en (2) bezit van een CE-label (CE-keurmerk zie de doos, ik heb het niet over dat nieuwe drone-gerelateerd klassekenmerk) en z’n bestemming voor kinderen, onder die wetgeving van “speelgoed” valt (Richtlijn 2009/48/EG die ie aanhaalde te vinden op https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:170:0001:0037:nl:PDF ) waarnaar vanuit de nieuwe DRONE-wetgeving ook als uitzondering naar verwezen wordt. Aldus camera ja, maar speelgoed zonder registratieplicht of drone-examen whatsoever. Helpt dit?

     • Avatar foto
      29 mei 2020 om 15:56
      Permalink

      Ik denk niet dat de Mavic Mini onder de Europese richtlijn voor speelgoed valt. Het is zeker geen apparaat bedoeld voor kinderen.

 • 29 januari 2020 om 09:46
  Permalink

  Kan en wil jij op dronewatch een lijst / link aanmaken waar de curussen worden aangeboden voor dat
  nieuwe EU dronebewijs.

  Ik kan ze niet 123 vinden.

  Beantwoorden
  • Avatar foto
   29 januari 2020 om 09:50
   Permalink

   Willen wel, kunnen niet. Op dit moment is namelijk nog niet bekend waar je precies terecht kunt voor een opleiding voor het EU dronebewijs. Zodra hier verandering in komt zal ik hier zeker werk van maken.

   Beantwoorden
   • 14 juli 2020 om 13:30
    Permalink

    Hallo ik had een vraagje;
    Ik ben van plan een drone te kopen een bugs 7 deze weegt 249 gram, als ik het goed begrijp moet ik me eind van het jaar laten registreren als piloot, maar mag je met drone in 2023 blijven vliegen in de A1 cat of A3.
    Hoe werkt het met registreren als je in het bezit bent van meerdere drones onder de 250 gram met camera?

    Beantwoorden
 • 5 februari 2020 om 21:40
  Permalink

  Begrijp ik het nu goed dat ik als amateur, die hoogstens 10 keer per jaar een uurtje met een Phantom3 Standard vlieg, een opleiding en examen moet doen die €749 kost en daarnaast nog bijna €750,- voor verzekering en allerlei registraties moet neertellen?
  Dat stond in het artikel op 28 november 2016.
  Dat is totaal bijna €1500, – en is voor een eenvoudige man veel geld voor 10 uurtjes vliegen…
  Dat je als amateur ook alle regels moet leren vind ik prima, maar zo wordt de drempel wel heel erg hoog gelegd!
  Of heb ik het nu allemaal verkeerd begrepen;, en zijn de genoemde kosten in het artikel inmiddels gewijzigd?

  Beantwoorden
 • 6 februari 2020 om 15:04
  Permalink

  Hallo Wiebe,

  Allereerst bedankt voor niet alleen dit bericht, maar alle moeite die je in de website steekt. Altijd erg interessant om te lezen en het maakt het gemakkelijk om up-to-date te blijven met de veranderende regels. Wellicht heb ik het gemist maar Ik heb nog drie vragen waar jij wellicht antwoord op kan geven.

  Bij mijn huidige bedrijf vliegen we commercieel onder ROC-Light met een Phantom 4 Pro. Zoals je in je overzicht aangeeft mag deze 50 meter afstand van mensen. Drones met klasse C2 mogen echter op 5 meter afstand in slow-mode vliegen. Het lijkt me dus logisch dat de Phantom 4 Pro hieronder gaat vallen in de toekomst. Is er een manier om mijn huidige Phantom 4 Pro om te laten zetten naar C2 klasse of is de enige manier om dit voor elkaar te krijgen tegen die tijd een nieuwe Phantom 4 Pro te kopen die wel valt onder de C2 klasse?

  Wat mij onder je laatste kopje nog niet helemaal duidelijk is: Valt ROC-Light om te zetten naar de nieuwe eisen of moet ik tegen die tijd sowieso een nieuwe online opleiding, examen en schriftelijk examen doen?

  Beantwoorden
  • Avatar foto
   6 februari 2020 om 19:41
   Permalink

   Je kunt sowieso nog een jaar (dus tot 1 juli 2021) doorvliegen conform de operationele condities van je ROC-light ontheffing. Het lijkt er verder op dat het theoriebewijs dat je destijds hebt verkregen voor de ROC-light aanvraag ‘omgezet’ gaat worden naar een Open categorie A2 dronebewijs, maar dat is nog niet zeker. De kenniseisen komen waarschijnlijk voor een groot deel overeen, maar misschien dat er toch nog kleine verschillen zijn waardoor een aanvullend examen noodzakelijk is, maar daarover moet de ILT nog uitsluitsel geven.

   Beantwoorden
  • 28 februari 2020 om 12:08
   Permalink

   De Phantom 4 Pro valt in de A2 klasse in de volgende categorie:
   Alle drones en modelvliegtuigen zonder Cx label van 0,5 tot 2 kg
   En zal hier ook in blijven, aangezien de nieuwe CE standaarden niet met terugwerkende kracht kunnen worden toegepast.

   Hiervoor geldt standaard 50 m afstand.

   Alleen nieuw ontworpen drones naar de nieuwe CE standaarden tussen 900 gram en 4 kg zullen in de A2+C2 klasse vallen.

   Beantwoorden
 • 6 februari 2020 om 23:27
  Permalink

  Is het überhaupt mogelijk dat fabrikanten voor hun bestaande modellen alsnog een certificatie voor een bepaalde categorie kunnen krijgen? En welk instituut in Europa beslist daarover?
  Ik heb me verdiept in de 80J / 900gram eisen en zit me eerlijkgezegd kapot te ergeren: de Mavic 2 is nagenoeg zeker ontworpen voor categorie C1 alleen heeft een malloot binnen de Eu de veilig geachte “2 lbs” (vanuit VS militaire documenten) vertaald naar 900 gram i.p.v. 907.18 gram – de Mavic 2 ’s zijn beide net onder die 2 lbs maar net zwaarder dan 900 gram!!! Uiterst wrang voor alle Mavic 2 eigenaars…

  Beantwoorden
  • Avatar foto
   7 februari 2020 om 07:12
   Permalink

   Hallo Tinus, nee, bestaande drones kunnen niet achteraf een Cx CE label toegekend krijgen.

   Beantwoorden
 • 13 februari 2020 om 16:44
  Permalink

  Hallo Wiebe, wat bedoel je precies met ‘registeren van een dronepiloot’? Is dit hetzelfde als jezelf registreren via RPAS van ILenT? Of is het een ander registratieproces.

  Beantwoorden
 • 28 februari 2020 om 08:03
  Permalink

  Hallo Wiebe,

  Duidelijk verhaal , hoewel ik het allemaal maar erg ingewikkeld vind worden. Volgens mij kan ik inmiddels beter mijn ppl gaan halen.

  Waar ik momenteel niet uit kom is de speelgoed cat. Ik heb een aantal sub 250 umx toestellen en drones liggen (whoopies). Daarmee vlieg ik nog wel eens in de buurt. Wat ik mij afvraag is hoe speelgoed zich verhoud in deze. Zoals ik het nu lees mag mijn zoon hiermee in de tuin spelen.
  Een kind heeft geen idee van ctr zones en dergelijk, speelgoed wekt de suggestie dat deze modellen regelvrij zijn. Klopt dat

  Beantwoorden
  • Avatar foto
   28 februari 2020 om 08:26
   Permalink

   Hallo Patrick, het is allemaal inderdaad best ingewikkeld. Ik verdiep me nu al maanden in de materie maar ook ik loop af en toe vast. Wat betreft speelgoeddrones die door de EU als dusdanig gekwalificeerd zijn (iig <250 gram, zonder camera voor opnamen), daarmee kom je in A1 terecht. Een beetje in de tuin vliegen is niet zo'n probleem in A1.

   Formeel mag je nog steeds niet in CTRs vliegen, ook niet met een speelgoeddrone. Nu denk ik niet dat de luchtvaartpolitie meteen op de stoep staat als je zoontje met een tinywhoop een rondje om het huis maakt en je in een CTR woont, maar formeel gezien mag het dus niet: je zit gewoon in Open categorie A1 met bijbehorende restricties.

   Beantwoorden
   • 10 maart 2020 om 11:12
    Permalink

    Dank voor je reactie, Ik ervaar dat het binnen de gemeente hier een beetje gedoogd wordt zolang je niemand echt lastig valt. Ik begrijp ook heel goed dat er duidelijke wetten moeten zijn. Ik heb mij er inmiddels ook aardig in zitten verdiepen maar vind het allemaal ingewikkeld opgezet. Wat ik jammer vind is dat de Informatie voorziening niet echt gericht is op de traditioneele modelbouwers waar veel modellen tussen de 0 en 5kg vallen.
    Zelf leg ik mij een beetje toe op de 250gr -900gr zoals ik het nu begrijp hoef je daar alleen de theorie voor te doen.

    Beantwoorden
 • 8 april 2020 om 23:01
  Permalink

  Beste Wiebe,
  Ik begrijp dat de DJI Mavic Mini in categorie A1 valt en dat hij daaronder blijft vallen ook na 30 juni 2020?
  En vanwege de camera heb je alleen een registratie plicht, maar je hoeft dus geen examen te doen.

  Dat maakt de Mavic Mini nog meer geschikt als vakantie/reis-drone: naast het compacte formaat is hij ook op meer plekken inzetbaar (kijkend naar de nieuwe regelgeving)!

  Beantwoorden
  • Avatar foto
   9 april 2020 om 16:00
   Permalink

   Hallo Branko, de Mavic Mini heeft een take off weight (TOW) van 249 gram. DJI geeft echter niet aan wat de maximum take off weight (MTOW) is. En raad eens waar de A1 categorie van uitgaat: max 250 gram MTOW, voor zogenaamde legacy drones. Dat wordt nog spannend dus…

   Beantwoorden
   • 9 april 2020 om 19:30
    Permalink

    Hoi Wiebe,
    Dank je voor je reactie.
    Ik wil in de loop van dit jaar een vouwbare drone aanschaffen om mee op reis te nemen. De mini stond/staat niet op nr 1 op mijn lijstje, maar hij is natuurlijk mooi compact om mee te nemen.
    Als hij nou ook eens in categorie A1 zou blijven vallen dan heb je dus ook nog wat meer mogelijkheden waar je mag vliegen en dat is juist op reis een fijne gedachte.

    Overigens valt het nog niet mee om de regels te interpreteren. Ik ben benieuwd of de ordehandhavers straks ook eenduidig op zullen gaan treden of dat het maar net is door wie je gecontroleerd wordt.

    Beantwoorden
 • 19 mei 2020 om 23:37
  Permalink

  Hallo,
  Een Mavic 2 staat in de tabel in de categorie A2 vermeld. Dat betekent dat je naast de verplichte online opleiding+toets ook een aanvullend schriftelijk examen moet doen. Per juli 20222 valt de M2P echter in de A3 categorie waarbij het aanvullend examen niet nodig is. Maar wat als je altijd verder dan 150 meter van mensen en bebouwing vliegt? Is dan het ‘basisexamen’ voldoende?

  Om het nog verwarrender te maken: in de tabel staat bij cat A3 ”Alle drones zonder Cx label van 2 tot 25 kg (en lichtere toestellen met vliegsnelheid > 19 m/s). De M2P heeft een topsnelheid van plm. 72 km/u, dat is meer dan 19 m/s. Hieruit concludeer ik dat de MP2 sowieso in cat A3 valt. Is mijn conclusie juist?

  Alvast bedankt voor het antwoord.

  Beantwoorden
  • Avatar foto
   20 mei 2020 om 08:09
   Permalink

   Voor zover ik de regelgeving goed begrijp moet je hoe dan ook het A2 examen doen, ook als je altijd uit de buurt blijft van mensen en bebouwing.

   Die tweede conclusie is niet juist. Dat gaat over drones onder de 250 gram die sneller kunnen vliegen dan 19 m/s.

   Beantwoorden
 • 2 juni 2020 om 19:47
  Permalink

  Wat een gedoe allemaal. Ik stond letterlijk op het punt om het ROC te halen, kosten €3500 maar als ik lees wat ze van plan zijn dan vraag ik mij af of het wel loont om dat te halen.

  Wat vindt jij?

  Heb overigens een Mavic 2 zoom en een Mavic 2 Enterprise. Was eerst als hobby maar krijg nu steeds meer verzoeken voor commerciële opdrachten.

  Beantwoorden
  • Avatar foto
   4 juni 2020 om 08:01
   Permalink

   Het volledige ROC bedoel je? Het enige voordeel is dat je dan nog even weet waar je aan toe bent. Er is nog zoveel onzeker als het gaat om de implementatie en uitwerking van de Specifieke categorie in de EU droneregelgeving, dat er op zich iets voor te zeggen is om nog even voor de oude vergunning te gaan. Maar ik vraag me af of 3500 euro realistisch is ingeschat, de kosten vallen al gauw een stuk hoger uit (RPA-L opleiding, schrijven van het handboek, toestelkeuring, vergunningaanvraag zelf, etc).

   Beantwoorden
 • 11 juni 2020 om 13:39
  Permalink

  Bedankt voor de bovenstaande reactie.

  En dan ook, als ik het goed begrijp mag je over 2 jaar niet meer met de huidige drones vliegen? Mooi is dat, kunnen mensen een paar duizend aan hardware weg gooien waar ze slechts een paar jaar van hebben kunnen genieten. Ongelooflijk!

  Beantwoorden
  • Avatar foto
   11 juni 2020 om 14:06
   Permalink

   Nee, dat is niet helemaal juist geconcludeerd: je mag na 1-1-2023 met je huidige drone(s) in Open categorie A3 blijven vliegen. Dus op 150 meter afstand van mensen en bebouwing.

   Beantwoorden
 • 6 juli 2020 om 11:38
  Permalink

  Ik vind het nog steeds lastig. Ik ben in het bezit van de DJI Mavic air en wil deze gebruiken voor bijvoorbeeld promotie video’s voor bedrijven. Aan welke eisen moet ik dan voor nu, allemaal aan voldoen? Kunt u mij hierbij helpen?

  Alvast bedankt!

  Beantwoorden
  • Avatar foto
   6 juli 2020 om 12:12
   Permalink

   Als je zakelijk gebruik wilt maken van de Mavic Air dan moet je 1) bij de ILT een ROC-light ontheffing aanvragen voor drones <1 kg, 2) de drone registreren in het luchtvaartuigregister en daarna voorzien van een brandplaatje met het toegekende PH-nummer, en 3) een speciale aansprakelijkheidsverzekering voor drones afsluiten. Na 31-12-2020 wordt alles anders, met de introductie van de Europese droneregelgeving. Dan gaan deze drie stappen niet meer op.

   Zie ook https://www.dronewatch.nl/wet-en-regelgeving/ en https://www.dronewatch.nl/europese-droneregelgeving/.

   Beantwoorden
 • 8 oktober 2020 om 23:15
  Permalink

  hey,

  ik heb sinds kort een Dji mavic mini. en wil hier commercieel mee vliegen. ik zag staan dat dit nu sinds 1juli 2020 mogelijk is?

  wat moet ik wel nog doen om dit officieel te kunnen doen? en ook is de vraag waar ik dit dan kan doen? heb al wat rond gezocht via google maar vind eigenlijk vrij weinig er over.

  mvg,

  Yannick

  Beantwoorden
  • Avatar foto
   9 oktober 2020 om 08:50
   Permalink

   Hoi Yannick, de nieuwe regels gaan in op 31 december 2020 (6 maanden uitstel ivm corona). Dan mag je commercieel gebruik gaan maken van je Mavic Mini. Je moet je wel eerst even registreren als dronepiloot. Dat kan tzt bij de RDW. Lees dit artikel nog even goed door, eigenlijk wordt alles wel uitgelegd.

   Beantwoorden
 • 7 november 2020 om 11:18
  Permalink

  Hallo,
  Mijn zoon van 14 jaar wil een drone kopen. Wel graag met een camera en zonder examens en inschrijf gedoe. Wat adviseer je hem?

  Mvg
  Irja

  Beantwoorden
  • 16 november 2020 om 20:33
   Permalink

   @Irja

   Alles met camera moet geregistreerd worden,daar is geen ontkomen aan.

   Beantwoorden
   • 1 januari 2021 om 07:52
    Permalink

    Veel kleine FPV drones hebben geen opname mogelijkheid aan boord. Geld het volgende dan nog steeds? (sommige/ veel goggles kunnen natuurlijk wel opnemen) >>> “Je moet jezelf registreren als dronepiloot als je vliegt met een drone die meer weegt dan 250 gram of als deze voorzien is van een camera waarmee je opnamen kunt maken.”
    De kleine FPV drones zijn zelf niet uitgerust met een camera waamee opnamen gemaakt kunnen worden. Beelden worden slechts verzonden. Benieuwd waar dit soort quadjes onder vallen.

    Beantwoorden
  • Avatar foto
   15 december 2020 om 15:18
   Permalink

   Hallo Willie, dat is een goede vraag. Je mag volgens de bepalingen van Open categorie A2 boven bebouwing vliegen. Je moet wel 50 meter (horizontaal) afstand houden van niet-betrokken personen op de grond, als je met een ‘legacy drone’ vliegt (de M2EA is een legacy drone, want heeft nog geen Cx CE label). Dat maakt het lastig, maar niet per definitie onmogelijk. Verder moet je rekening houden met de privacy van derden en het zou kunnen dat bepaalde industrieterreinen als no-flyzone aangemerkt gaan worden voor operators in de Open categorie.

   Beantwoorden
 • 1 januari 2021 om 18:58
  Permalink

  Nog mensen een fout in het theorie examen tegen gekomen (en zoveel andere foutjes)?

  Volgens de vraag wordt getoetst wat je in de OPEN categorie mag ONDER BEPAALDE VOORWAARDEN.

  Opties:
  1. VLOS (ALITJD, dus geen voorwaarden)
  2. BVLOS (nooit)
  3. FPV (onder bepaalde voorwaarden

  Toch geeft het platform optie 3 aan als fout.

  Beantwoorden
 • 2 januari 2021 om 08:07
  Permalink

  Dit vind ik verontrustend. Boven de bebouwde kom particulier kunnen ” dronen”.
  Is het geen overschrijding van de privacywet?
  Nog afgezien van de verstoring van het luchtruim i.h.a.

  Beantwoorden
 • 25 januari 2021 om 09:40
  Permalink

  Hallo,

  Bedankt voor de duidelijke uitleg! Ik ben in het bezit van een FPV racedrone en een Phantom 4 Pro. De Phantom valt in A2 als ik het goed begrijp en de FPV drone in de Specific categorie. Welke examens moet ik dan doen? Is een specific examen voldoende voor beide drones?

  Alvast bedankt,
  Coen

  Beantwoorden
  • Avatar foto
   25 januari 2021 om 11:04
   Permalink

   Is de FPV drone zelfgebouwd en weegt-ie meer dan 250 gram? Dan valt deze in Open subcategorie A3, en dan volstaat het dronebewijs A1/A3. De Phantom 4 Pro valt in A3 of in A2. In het laatste geval moet je het dronebewijs A2 hebben. Er bestaat helaas niet zoiets als ‘een specific examen’. Er komt heel wat meer kijken bij vluchten in de Specific categorie vrees ik.

   Beantwoorden
 • 28 februari 2021 om 22:30
  Permalink

  Hey Wiebe,

  Toffe site en goede uitleg zeg!! Complimenten.

  ik zie een ietwat vreemde situatie in de regelgeving. Denk ik 🙂
  Als ik wacht to 1-1-2023 kan ik dan volstaan met de opleidingseisen van de A3 (bij ontbreken van een CE XX) als ik een drone heb van 700 gram en 1950 gram? Terwijl ik nu de A2 opleidingseisen moet hebben gevolgd als ik nu ga vliegen?

  Betekent dit dat ik tot die tijd zou kunnen smokkelen en daarna geen hogere opleidingseisen moet hebben? Ik hoop dat ik het goed uitleg.

  Beantwoorden
  • Avatar foto
   1 maart 2021 om 10:52
   Permalink

   Dank voor je compliment. Ik weet alleen niet of ik je vraag helemaal goed begrijp. Als jij gebruik maakt van drones zonder Cx-label tussen de 500 gram en 2 kg, dan heb je tot 1-1-2023 twee mogelijkheden: oftewel je vliegt volgens de bepalingen van Open categorie A3 (in dat geval heb je alleen het basis dronebewijs A1-A3 nodig), oftewel je vliegt volgens de voorwaarden van categorie A2 (dichterbij mensen, maar nog altijd met 50 meter afstand), maar dan moet je ook het dronebewijs A2 hebben.

   Na 1-1-2023 mag je met beide drones alleen nog in Open categorie A3 vliegen, op minstens 150 meter afstand van bebouwing, recreatiegebieden, etc. Dan volstaat het dronebewijs A1-A3 sowieso.

   Beantwoorden
 • 11 november 2022 om 11:56
  Permalink

  Vraagje:
  Mag je in de Open categorie A1 met het keurmerk C1 (Nieuwe Mavic 3 Classic) nou wel of niet vliegen binnen de bebouwde kom? Ik vind dit nergens terug in de regelgeving.

  Beantwoorden
  • Avatar foto
   11 november 2022 om 12:07
   Permalink

   Ha Jeroen, ja dat mag. Je moet alleen het overvliegen van niet-betrokken personen zoveel mogelijk vermijden. Ook mag je niet boven mensenmenigten vliegen. Over bebouwing spreekt de regelgeving niet. Wel moet je de privacy van mensen op de grond respecteren.

   In de EU-verordening staat het volgende over dronevluchten in Open categorie A1:

   “als dergelijke vluchtuitvoeringen plaatsvinden met in punt 5, onder d), bedoelde onbemande luchtvaartuigen, mag de piloot op afstand geen bijeenkomsten van mensen overvliegen en wordt redelijkerwijs verwacht dat geen enkele persoon die niet bij de vluchtuitvoering is betrokken, wordt overvlogen. Als niet-betrokken personen onverwacht toch worden overvlogen, beperkt de piloot op afstand zo veel mogelijk de duur van dergelijke overvluchten;”

   Beantwoorden
   • 11 november 2022 om 12:18
    Permalink

    Heel erg bedankt voor je snelle en duidelijke uitleg Wiebe!

    Beantwoorden
 • 4 januari 2023 om 15:23
  Permalink

  Citaat – zie hierboven:
  “Open subcategorie A3: ver weg van mensen vliegen

  Categorie A3 is bedoeld voor zwaardere (zelfbouw)drones tot 25 kg, modelvliegers en FPV racers. Je moet minstens 150 meter afstand aanhouden van mensen en bebouwing. Na 1 januari 2024 vallen alle drones die geen C0 t/m C4 CE label in deze categorie (uitgezonderd drones <250 gram, die blijven in A1)."

  Klopt het hierboven genoemde jaartal wel? Uit bovengenoemde tabel kan je concluderen dat het 1 januari 2023 moet zijn. Ik vraag me af of ik mijn Mavic Air van 430 gram nog een jaartje in A1 kan blijven vliegen of dat het nu al A3 is.

  Beantwoorden
  • Avatar foto
   5 januari 2023 om 09:27
   Permalink

   Hallo Fred,

   Die datum is op een gegeven moment opgeschoven, omdat er op allerlei vlakken vertraging optrad. Per 1-1-2024 is de juiste datum. Het kan zijn dat her en der nog de eerdere overgangsdatum genoemd wordt, zoals in die tabel. Ik heb mijn best gedaan om oudere artikelen aan te passen op Dronewatch, maar ik had zó vaak over dit onderwerp geschreven, dat dat bijna niet te doen was…

   Beantwoorden
 • 5 januari 2023 om 12:52
  Permalink

  Dank je Wiebe, alles aanpassen aan gewijzigde regels is inderdaad niet te doen.
  Maar goed om te weten dat ik nog een jaartje in A1 kan vliegen. Kan ik de aanschaf van een vervangende drone voor me uitschuiven.

  Groeten, Fred.

  Beantwoorden
 • 12 april 2023 om 12:21
  Permalink

  Als ik met mijn geregistreerde drone ga vliegen en kom in verboden gebied terecht bijvoorbeeld. Kan ik dan een bekeuring thuisgestuurd krijgen? M.a.w. kan politie/RDW/Staatsbosbeheer zien dat de drone in verboden gebied van mij is? Ik kan dat nergens duidelijk terugvinden

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Vul hieronder je gegevens in en blijf op de hoogte.

Open nieuwsbrief aanmeldformulier