Privacy policy

Treveri heeft deze privacy verklaring opgesteld om aan te tonen dat wij uw privacy zeer serieus nemen. Het onderstaande zet uiteen hoe wij binnen Treveri met persoonlijke informatie omgaan. Het betreft hier de volgende website: www.dronewatch.nl, hierna te noemen: ‘onze website’.

Alle persoonsgegevens die door onze website worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De informatie die u aan onze website geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Het doel van het registreren van persoonsgegevens door onze website is het op maat kunnen leveren van redactionele en commerciële informatie aan onze bezoekers. We gebruiken uw IP adres voor de verwerking van problemen met onze server en voor de administratie van onze sites. Het IP adres wordt tevens gebruikt om bezoekers te herkennen.

Cookies

Onze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het voor ons mogelijk maakt om bepaalde login informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

Externe leveranciers (inclusief Google) maken gebruik van cookies om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken van een gebruiker aan uw website. Met de DoubleClick-cookie kunnen Google en zijn partners advertenties weergeven aan uw gebruikers op basis van hun bezoek aan uw sites en/of andere sites op internet. Gebruikers kunnen zich afmelden voor het gebruik van de DoubleClick-cookie voor op interesses gebaseerd adverteren door het beheer van advertentievoorkeuren te bezoeken.

Externe links en formulieren

Onze registratieformulieren verzoeken de gebruikers ons van zowel persoonlijke als professionele informatie te voorzien (zoals naam, adres, email en functie).

Onze website bevat links naar andere sites en sites van (business) partners die niet tot onze website behoren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van externe websites. In uitzonderingsgevallen deelt onze website informatie met nauwkeurig gekozen partners om beter aan uw wensen te kunnen voldoen. U zult daarvan altijd op de hoogte worden gebracht.

U vindt op onze website op een aantal plaatsen doorverwijzingen naar partnersites waar u de desbetreffende apparaten kunt aanschaffen. Op onze website zelf worden geen apparaten verkocht. Wij ontvangen echter een kleine commissie wanneer u op een partnersite een aankoop doet.

Onze website biedt een reactiemogelijkheid aan. Alle informatie die op die plekken wordt openbaar gemaakt, valt onder het publieke domein. Wees daarom zorgvuldig met de informatie die u daar eventueel vrij geeft. Treveri heeft het recht om content die door gebruikers op onze website gecreëerd is her te gebruiken voor (commerciële) doeleinden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Treveri verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Treveri blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Treveri en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen via www.dronewatch.nl/contact.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Treveri wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigen van de privacyverklaring

Treveri houdt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden. Treveri adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Acceptatie 

Wij gaan ervan uit dat wanneer u onze websites gebruikt, u dit document zorgvuldig doorgelezen heeft en de daarin vervatte adviezen begrijpt en opgevolgd heeft. Als u het met de privacy statement of met de adviezen die wij geven oneens bent, doet u er verstandig aan af te zien van het gebruik van onze website. Wij behouden ons het recht voor om, waar nodig, van tijd tot tijd veranderingen in de privacy statement aan te brengen. Wanneer u van onze website gebruik blijft maken nadat (een) dergelijke verandering/veranderingen van deze voorwaarden bekendgemaakt is/zijn, wordt u geacht de privacy statement te hebben geaccepteerd.

update 17 april 2016 betreft wijziging ‘Treveri Holding BV’ in ‘Treveri’, vermelding van de website ‘wearable.nl’ verwijderd.

update 21 februari 2020 betreft toevoeging paragrafen ‘Delen van persoonsgegevens met derden’ en ‘Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen’.